รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2565


การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 requirement วิทยากรโดย
ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ATTC
การอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ  ผลส่ง วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์  2565 ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2565 ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยากรโดย อาจารย์สุนทร หาญณรงค์

ภาพการอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Uncertainty Of Calibration) วันที่ 22 มีนาคม 2565โดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC
การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 23 เมษายน 2565
ณ ATTC วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร

การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
ณ ATTC วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร
       


 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com