รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2565


การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 requirement วิทยากรโดย
ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ATTC
การอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ  ผลส่ง วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์  2565 ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2565 ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยากรโดย อาจารย์สุนทร หาญณรงค์

ภาพการอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Uncertainty Of Calibration) วันที่ 22 มีนาคม 2565โดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC
ภาพอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 23 เมษายน 2565
ณ ATTC วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC
ภาพอบรมหลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และตรวจติดตามอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 โดย อ.อธพงษ์ อิสสอาด วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้น
ส่วนเพื่อการผลิต (APQP and PPAP) วันที่ 1 มิถุนายน 2565 วิทยากร อ.ปรัชญา พละพันธุ์
ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตร มอเตอร์ไฟฟ้าและการขับเคลื่อน วันที่ 8 มิถุนายน 2565 วิทยากร
รศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ณ ATTC
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วิทยากร อ.สุนทร หาญณรงค์
ภาพอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่FORKLIFTอย่างถูกวิธี วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
วิทยากรโดย อ.สุทิน  เมธสาร ณ ATTC

ภาพการอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Uncertainty Of Calibration) วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วิทยากร อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC
ภาพอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน วันที่ 26-27
กรกฎาคม 2565 วิทยากร อ.สุนทร  หาญณรงค์ ณ ATTC

ภาพการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและภาพแวดล้อมใน
การทำงาน วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 วิทยากรโดย อาจารย์วิรัตน์ นิโครธานนท์ณ ATTC
โครงการความร่วมมือระหว่าง บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา กับ บจก.อินเตอร์เทค
เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ในหลักสูตร Refresh knowledge of ROHS & ELV
DIRECTIVES วิทยากรโดย อ.ลัฏกา ว่องวิบูลย์พร วันที่ 17 สิงหาคม  ณ ATTC

อบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่FORKLIFTอย่างถูกวิธี วันที่ 20 สิงหาคม 2565
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC
ภาพอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ  ผลส่ง วันที่ 22-23 สิงหาคม  2565 ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยากรโดย
อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ ATTC
ภาพหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ FORKLIFT อย่างถูกวิธี วันที่ 17 กันยายน 2565
วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ สร้อยสน ณ ATTC

ภาพอบรมหลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ ATTC
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ภาพอบรม การใช้งานและการขับขี่ FORKLIFT อย่างถูกวิธี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ สร้อยสน ณ ATTC


ภาพอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ATTC
 
  
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com