รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2563


การอบรมสัมมนาหลักสูตรการใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 25 มกราคม 2563 โดยวิทยากรผู้ชี่ยวชาญ อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC ภาพการอบรมหลักสูตร การจัดทำเอกสารสำหรับระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2015
โดย อ.สุรพล วัฒนวงศ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC
ภาพอบรมหลักสูตรการใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด Uncertainty
Of Calibation วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC
ภาพการสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร สุดยอดศิลปะการขายยุคโลกาภิวัตน์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.ธนภัทร ธรรมากัลยากุล ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตร ข้อกำนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Requirement
วันที่ 10 มีนาคม 2563 วิทยากรโดย อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 Internal Audit วิทยากรโดย
อาจารย์วศิน มหัตนิรันดร์กุล ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ATTC
ภาพอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 20 มิถุนายน 2563
ณ ATTC

อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ATTC
อบรมหลักสูตรการใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร

การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด วิทยากรโดย ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล
ภาพอบรมหลักสูตรการสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 วิทยากร อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC

การการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 วิทยากร อ.สุนทร หาญณรงค์ ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ณ ATTC
ในวันที่ 29-30 กันยายน 2563 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์

การอบรมหลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 วิทยากร อ.สุนทร หาญณรงค์ ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 ณ ATTC
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 วิทยากร อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล

การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร
ภาพการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์

งานสัปดาห์ความรู้สู่องค์กรครั้งที่10 หลักสูตร เทคนิค 8D และการวิเคราะห์ปัญหา (8D
Report and problem solving) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วิทยากรโดย อ.ปรัชญา พละพันธุ์
ณ ATTC
งานสัปดาห์ความรู้สู่องค์กรครั้งที่10 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ATTC
และ บริษัท เน็ก เจน คอนซัลแทนท์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติในบริบทประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณวิโรจน์ เฉลิมรัตนาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ก เจน คอนซัลแทนท์ จำกัด
กล่าวเปิดงาน และ อ.วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ATTC
การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 17 ตุลาคม 2563
ณ ATTC วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com