รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2558


การอบรมสัมมนาหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วันที่ 26-27 พ.ย. 58 วิทยาการโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง
ATTC ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยายนต์ ร่วมจัด
สัมมนา หลักสูตร การปรับปรุง การผลิตแบบไคเซ็น สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยากรโดย
อ.อนุชิต โอสถานนท์
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


การอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 REQUIREMENT ซึ่ง ATTC ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยายนต์จัดสัมนาขึ้น ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
โดย ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558
ภาพการอบรมสัมมนา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน วันที่ 19-20
พฤศจิกายน 2558 วิทยากรโดย อ.วิรัส นิโคธานนท์


ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ เพื่อควบคุมคุณภาพการวัด
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รุ่นที่ 1 โดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 58
การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
โดยวิทยากร อาจารย์ สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เมื่อ
วันที่ 27-28 2557 ที่ผ่านมา วิทยากรโดย อ.สุนททร หาญณรงค์
รวมภาพการอบรมสัมมนา หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2008 (ISO
9001:2008 Internal Audit) ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 วิทยากรโดย อ.ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล


ภาพการอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 27 มิถุนายน 2558
โดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร
การอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ
งาน ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 โดยอาจารย์ ชัชวาล มะผล และ อาจารย์ สุนทร หาญณรงค์ภาพอบรมสัมมนาหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 โดยผู้เชียวชาญจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค (อ.สมเกียรติ ผลส่ง)
บรรยากาศการอบรมสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 บรรยายโดย อ.ชัชวาล มะผล และ อ.สุนทร หาญณรงค์


ภาพอบรมสัมมนาหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี ในวันที่ 13 พฤษภาคม
2558 บรรยายโดย อ.สุทิน เมธสาร
ภาพการอบรม หลักสูตร หลักการใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
21-22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา วิทยากรโดย อ.สมเกียร์ติ ผลส่ง


การอบรมสัมมนา หลักสูตร เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มาตรฐาน ISO 14001:2015
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดย อ.ณเรศ เกษรประเสริฐ
ภาพอบรมหลักสุตร การใช้งานและการขับขี่ FORKLIFT อย่างถูกวิธี วันที่ 28 มีนาคม 2558
ที่ผ่านมา บรรยายโดย อ.สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรมสัมมนา หลักสูตร การสร้างทีมด้วยการถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านจิตสานึก โดย
อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ ศูนย์เทคโนโยลีไฮเทคอยุธยา จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
ภาพการอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน วันที่ 19-20 มี.ค.2558 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.ชัชวาลย์ มะพล


การอบรม หลักสูตร เตรียมพร้อมควบคุมเครื่องมือวัดเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO 9001 V.2015 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโดย เรืออากาศเอกพิชัย มะคาทอง
บรรยายกาศการสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน
ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยวิทยากร อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.วิรัส นิโคธานนท์


ภาพการอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ FORKLIFT อย่างถูกวิธี ในวัมที่ 21 กุมภาพันธ์
2558 ที่ผ่านมา วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร

การอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไทโครมิเตอร์และ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเ กจบล๊อก ใน
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.สมเกียรติ ผลส่ง


ภาพการอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
ที่ผ่านมา วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com