รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2560


ภาพหลักสูตร หลักการควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด Iso 9001:2015 วันที่ 20 ธันวาคม 61
วิทยากรโดย อาจารย์ พิชัย มรรคาทอง
ภาพงานสัปดาห์ความรู้สู่องค์กร ครั้งที่ 7 ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
จัดสัมมนาหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 วิทยากรโดย อาจารย์ สมเกียร์ติ ผลส่ง


ภาพงานสัปดาห์ความรู้สู่องค์กร ครั้งที่ 7 ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดเสวนา
เรื่อง HRD 4.0 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 วิทยากรโดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ คุณธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์
และคุณอัจฉรา วงษ์วาณิชการอบรม หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ด้วยเกจบล็อก วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ สมเกียรติ ผลส่ง
ภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.ชัชวาล มะพล


ภาพการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร วิทยากรโดย
อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.ชัชวาล มะพล วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560
ภาพการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และตรวจติดตามอย่าง
มีประสิทธิภาพ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 วิทยากรโดย อาจารย์ ณรงค์ มโนวชิรสรรค์


ภาพการอบรมหลักสูตร การควบคุมกระบวนการผลิตโดยอาศัยหลักสถิติ SPC และการวิเคราะห์
ความสามารถการผลิตด้วย Cp^Cpk9 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 วิทยากรโดย อ.ปรัชญา พละพันธ์
การอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน วันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 วิทยากรโดย อ.ชัชวาล มะพล และ อ.สุนทร หาญณรงค์


ภาพการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 วันที่ 25 กันยายน 2560 วิทยากรโดย อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ภาพหลักสูตรอบรม การใช้งานและการขับขี่ forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 วิทยากรโดย อายจาร์ สุทิน เมธสาร


การหลักสูตรอบรม การใช้งานและการขับขี่ forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร
การอบรมหลักสูตร การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติ (SPC) และการวิเคราะห์
ความสามารถของกระบวนการ โดยโปรแกรม MiniTab วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 วิทยากร
โดย อ.ปรัชญา พละพันธ์


การอบรม เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร
การอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์


การอบรมสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพด้วย Quality Contorl CirCle (QCC) วิทยากรโดย
อ.พิทักพงษ์ จัตุชัย วันที่ 29 มิถุนายน 2560
การอบรมหลักสูตรการใช้งานและการขับขี่ forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร วิทยากรโดย
อ.วิรัต นิโคธานนท์ และ อ.ชัชวาล มะพล วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ภาพอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร


ภาพอบรมสัมมนาหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 วิทยากรโดย อ.สมเกีนรติ ผลส่ง
การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร วันที่ 22-23 มีนาคม
2560 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.ชัชวาล มะพล


ภาพการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน วันที่ 15-16 มีนาคม
2560 วิทยากรโดย อ.ชัชวาล มะพล
ภาพการอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี โดย อ.สุทิน เมธสาร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560


ภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน วันที่
21-22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อ.สุนทร หาญณรงค์
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com