รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2561


ภาพการอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร
ภาพการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
วิทยากรโดย อาจารย์ สุนทร หาญณรงค์ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561


ภาพการอบรม หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ สมเกียรติ ผลส่ง
ภาพการอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ สุนทร หาญณรงค์


ภาพอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร วันที่ 18-19 ตุลาคม 61
วิทยากรโดย อาจารย์ อ.ชััชวาล มะพล และ อ.วิรัส นิโครธานนท์
ภาพการอบรม หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย อาจารย์ วศิน อิสสอาด
วันที่ 16 ตุลาคม 2561


ภาพการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis วันที่ 27-28
กันยายน 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ ปรัชญา พละพันธุ์
การอบรมหลักสูตร อันตรายจากสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน วันที่ 25 กันยายน 2561
โดยวิทยากร อาจารย์ ชัชวาล มะพล


การอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 30 เมษายน 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร
ภาพการอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 วิทยากรโดย
อาจารย์ วศิน มหัตนิรันดร์กุล วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561


ภาพอบรมหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q วิทยากรโดย
อาจารย์ อธิพงษ์ อิสสอาด วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ภาพการอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 25 สิงหาคม 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน วิทยากรโดย
อาจารย์ สุนทร หาญณรงค์วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
การอบรมสัมมนา หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ ปรัชญา พละพันธุ์


การอบรมสัมมนา หลักสูตร การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม (APQP and control
plan 4th edition) วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ ปรัชญา พละพันธุ์
ภาพการอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 23 มิถุนายน 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์ สุนทร หาญณรงค์ วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
ภาพอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 23 มิถุนายน 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 โดยวิทยากร อาจารย์ ปรัชญา พละพันธ์
ภาพการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร วิทยากรโดย
อาจารย์ สุนทร หาญณรงค์ วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561


ภาพการอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 30 เมษายน 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร
ภาพการอบรมสัมมนา หลักสูตร การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม (APQP
and control plan 4th edition) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดย อาจารย์ ปรัชญา พละพันธุ์


ภาพการอบรม หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วันที่ 23-24 พฤษภาคม2561 วิทยากรโดย อาจรย์ สมเกียรติ ผลส่ง
ภาพการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ในวันที่
่17-18 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ สุนทร หาญณรงค์


ภาพการอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ วศิน มหัตนิรันดร์กุล
ภาพการอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 30 เมษายน 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรมสัมมนา หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย อาจารย์ อธิพงษ์ อิสสอาด
ในวันที่ 28 เมษายน 2561
ภาพการอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Balance)
วันที่ 25-27 เมษายน 2561 โดยอาจารย์ ยุทธพงษ์ ชำนินวล


ภาพการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน วันที่ 29 มีนาคม 2561 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.ชัชวาล มะพล
ภาพารอบรมสัมมนาหลักสูตร การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA)
วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ ปรัชญา พละพันธ์


การอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 วันที่ 22-23 มีนาคม 2561
วิทยากรโดย อาจารย์ วศิน มหัตนิรันดร์กุล
ภาพการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร วิทยากรโดย
อาจารย์ สุนทร หาญณรงค์ วันที่ 15-16 มีนาคม 2561

 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com