พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2554
โครงการ การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2555
กับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
   
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2556
กับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วาสุกรี) วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
     
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2557
กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 11 มิถุนายน 2567
     
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2559
กับ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีวปทุมธานี
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
   
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2560
กับ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
     
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2560
กับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัย เทคนิคฉะเชิงเทรา และ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วันที่ 10 ตุลาคม 2560
   
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565
กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท อาโซโลตล์ จำกัด วันที่ 18 มีนาคม 2565
   
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565
กับ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 8 เมษายน 2565
     
 
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565
กับ Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Company Limited. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
   
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จ.สุพรรณบุรี
     
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ก ารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีกับสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
     
 

  รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

               
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com