รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2557


การอบรมสัมมนาหลักสูตร การสอบเทียบไทโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก
ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแมนฮัตตัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงยุทธ ผิวอ่อน
(ฝ่ายยุทธศาตร์พัฒนา บุคลากร จากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสากรรม)
กล่าวเปิดงาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง
การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2557 โดยวิทยากร อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC


ภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน วันที่
20-21 พฤศจิกายน 2557 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ ณ ATTC
การอบรมสัมมนาหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2557 ที่ผ่านมา โดยวิทยากร อ.สุทิน เมธสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


ภาพการอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008
Internal Audit) ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 วิทยากรโดย อ.ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ณ ATTC
ภาพเก็บตกภาพการสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 วิทยกรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ณ ศุนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา


การสัมมนา หลักสูตร การสร้างทีมด้วยการถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านจิตสำนึก ในวันที่ 15 ตุลาคม
2557 วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสะอาด ณ ศูนย์เทคโนโยลีไฮเทคอยุธยา จำกัด
การสัมมนาหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 27 กันยายน 2557
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC


ภาพอบรมสัมมนาหลักสูตร การสอบเทียบไทโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก
ในวันที่ 24-25 กันยายน 2557 ณ ATTC วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง
ภาพอบรมสัมมนาหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และการนำไป
ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557


เก็บตกภาพการอบรม การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอบเทียบ (Calibration) และการทวนสอบ (Verification)
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 วิทยากรโดย เรืออากาศเอก
พิชัย มะคาทอง ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


เก็บตกภาพการอบรมหลักสูตร Leadership Development ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 วิทยากรโดย
ดร.ทอง พุทธลอด ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC


การอบรมสัมมนาหลักสูตร การสอบเทียบไทโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ ATTC วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


ภาพอบรมสัมมนาหลักสูตร "คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การ ทำงาน" วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.ชัชวาลย์ มะพล
ณ ศูนย์เทคโน โลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
ภาพอบรมหลักสูตร หลักการใช้งานและเครื่องมือวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
26-27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย อ.มนูญ เหล็กไหล
และ อ.ยุทธพงษ์ ชำนินวล


ภาพการอบรมหลักสูตร Happy Work Life And Happy Work Place เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร วันที่ 19-20 มิถุนายน 2557
วิทยกรโดย อ.วิรัตน์ นิโครธานนท์ ณ ศุนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


ภาพสัมมนา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557
วิทยกรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.วิรัตน์ นิโครธานนท์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
อบรมสัมมนา หลักสูตร การปรับปรุงการผลิตแบบไคเซ็น เพื่อลดความสูญเสีย 7 ประการ
วันที่ 31 พ.ค.57 วิทยากรโดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


ันแรกของการอบรมสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลิดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ ณ ATTC
การอบรมหลักสูตร "การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี" วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


ภาพอบรมหลักสูตร "การใช้สารเคมีและการป้องกันอันตรายในงานอุตสากรรมอย่างปลอดภัย"
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยากรโดย อ.วีระ ซื่อสุวรรณ ณ ATTC
ภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตร "คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ล้อม ในการทำงาน" วันที่ 20-21/3/57 ที่ผ่านมา วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ ณ ATTC


ภาพการอบรม สัมมนาหลักสูตร "ก้าวสู่หัวหน้างานชั้นยอด" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ATTC
วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด
อบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน วันที่ 27-28 ก.พ.57
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวง
แรงงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


การอบรมสัมมนา หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 22/02/57 ที่ผ่านมา วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด สัมมนา หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค วันที่ 20-21/2/57 ณ ATTC


การอบรมสัมมนาหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 25 มกราคม 2557
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
อบรมสัมมนา เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงาน" เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 วิทยากรโดย
อ.วิรัตน์ นิโครธานนท์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com