รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2562


ภาพการอบรมคอร์สพิเศษ หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด
ณ ATTC ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าส่งท้ายปี 2562

การอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA 4th) โดยอาจารย์
ปรัชญา พละพันธ์ ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
ภาพอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
โดย อ.สมเกียรติ ผลส่ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562

ภาพอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
วิทยากรโดย อ.สุทิน เทธสาร ณ ATTC
การอบรม หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (UOC)
วันที่ 15 พฤศจิกายน2562 วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC

ภาพการอบรม หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ ATTC
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562
การอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 19 ตุลาคม 2562
วิทยากรโดย อ.สุทิน เทธสาร ณ ATTC

การอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 วิทยากรโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ ณ ATTC
การอบรม หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) วันที่ 10 ตุลาคม 2562 วิทยากรโดย อ.ปรัชญา พละพันธ์ ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 (Internail Audit)
โดยอาจารย์ วศิน มหัตนิรันดร์กุล ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562
การอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 21 กันยายน 2562
วิทยากรโดย อ.สุทิน เทธสาร ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q โดยอาจารย์
อธิพงษ์ อิสสอาด วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตร การบริหารและการจัดการเครื่องมือวัด ในวันที่ 17 กันยายน 2562
ณ ATTC โดยอาจารย์ ยุทธพงษ์ ชำนินวล

การอบรมหลักสูตร ข้่อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015ี ในวันที่ 13 กันยายน 2562
อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตร อันตรายจาดสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางเคมี วิทยากร
โดย อ.ชัชวาล มะพล ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ATTC

ภาพการอบรม หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 วิทยากรกโดย อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ณ ATTC
ภาพการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
วิทยากรกโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ATTC

ภาพการอบรม หลักสูตร ISO9001:2015 Requirements โดย อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ATTC
การอบรม หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
วิทยากรโดย อาจารยสมเกียรติ ผลส่ง วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ATTC

ภาพการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบกระบวนการผลิต AIAG
DVA FMEA 1st Edition วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 วิทยากรกโดย อ.ปรัชญา พละพันธุ์ ณ ATTC
ภาพการอบรม หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) วิทยากรโดย
อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ATTC

ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ forklift อย่างถูกวิธี วิทยากร
โดย อ.สุทิน เทธสาร ณ ATTC วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
คอร์สพิเศษ!! หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดและการจัดการความเสี่ยงในการวัดตาม
ข้อกำหนด ISO9001:2015 ได้รับเกียรติจาก อ.สุรพล วัฒนวงศ์ มาให้ความรู้เป็นวิทยากรครั้งนี้
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ATTC

คอร์สพิเศษ!! หลักสูตร การปรับปรุงการผลิตแบบไคเซ็น เพื่อลดความสูญเสีย 7 ประการ
ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นวิทยากร วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ATTC
คอร์สพิเศษ!! รวมภาพการอบรม 7 ทักษะหัวหน้างาน วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสอาด
ณ ATTC ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม..

บรรยายกาศการอบรม หลักสูตร "การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด"
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ สมเกียรติ ผลส่ง
การอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับข ี่forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 27 เมษายน 2562
วิทยากรโดย อ.สุทิน เทธสาร ณ ATTC

ภาพการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) โดย
โปรแกรม Mini Tab วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ATTC วิทยากรโดย อ.ปรัชญา พละพันธ์
บรรยากาศภาพการอบรม หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ATTC โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล

การอบรม หลักสูตร การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (PPAP 4th Edition) วันอังคารที่
28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด วิทยากรโดย อ.ปรัชญา พละพันธ์
ภาพอบรม หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 โดยวิทยากร อ.พรทิพย์ ทองเอี่ยม และ อ.สมชาย พึ่งสาย

รวมภาพการอบรม การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก เมื่อ
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC
บรรยากาศการอบรม ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015" วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
โดยวิทยากร อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเครื่องช่างตามมาตรฐานLab14 V.2015 วันที่ 29-30 เมษายน
2562 ณ ATTC โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ อ.ยุทธพงษ์ ชำนินวล
ภาพหลักสูตร การใช้งานและการขับข ี่forklift อย่างถูกวิธี วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
วิทยากรโดย อ.สุทิน เทธสาร ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 วันที่ 25-26 เมษายน 2562
ณ ATTC โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล
ภาพการอบรม หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน ในวันที่ 23 เมษายน 2562 วิทยากรโดย
อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ ATTC

ภาพอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน วิทยากร อ.สุนทร หาญณรงค์ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่้งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ATTC วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด

การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 16 มีนาคม์ 2562
วิทยากรโดย อ.สุทิน เทธสาร ณ ATTC
การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
วิทยากรโดย อ.สุทิน เทธสาร ณ ATTC
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com