รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2564


การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC
การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 20 มีนาคม 2564
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC

การอบรมหลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิต
(APQP 2nd & PPAP 4th Edition)
วันที่ 23 เมษายน 2564 โดย อ.ปรัญญา พละพันธุ์ ณ ATTC
ภาพการอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปิร์ด้วยเกจบล็อก
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 วิทยากรผู้ชี่ยวชาญโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC

หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 9 ตุลาคม 2564 (ทฤษฎี Online)
และสอบปฏิบัติ ณ ATTC วันที่ 16 ตุลาคม 2564 วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร โดยปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน COVID-19
ภาพการอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปิร์ด้วยเกจบล็อก
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 วิทยากรผู้ชี่ยวชาญโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง ณ ATTC โดยปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกัน COVID-19

หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ณ ATTC โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน COVID-19
ภาพการอบรมในโครงการ "งานสัปดาห์ความรู้สู่องค์กร ครั้งที่ 11" หลักสูตร เทคนิค 8D
และการวิเคราะห์ปัญหา (Online) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 วิทยากรโดย อ.ปรัชญา พละพันธุ์

ภาพการอบรมในโครงการ "งานสัปดาห์ความรู้สู่องค์กร ครั้งที่ 11" หลักสูตร 7 ทักษะ
หัวหน้างาน (Online) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 วิทยากรโดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด
       














 
 
 
 




บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com