รวมภาพอบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING ปี 2559


การอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและตรวจติดตามอย่างมี
ประสิทธิภาพ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 วิทยากรโดย ดร.ทอง พุทธรอด
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสารภาพการอบรมสัมมนา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 โดย อ.สุทร หาญณรงค์
การอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
ที่ผ่านมา โดย อ.สุทิน เมธสาร


ภาพอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559
วิทยากร โดย อ.สุนทร หาญณรงค์
ภาพการอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 25 มิถุนายน 2559
โดยวิทยากร อาจารย์ สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก
วันที่ 23-24 มิ.ย.59 วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง
ภาพบรรยายกาศการอบรมสัมมนาหลักสูตร จป.ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
วิทยากรโดย อ.ชัชวาล มะพล


ภาพอบรมหลักสูตร TPM ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 วิทยากรอาจารย์อนุชิต โอสถานนท์
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนบุคลากร
ในอุตสาหดกรรมยานยนต์ฯ ร่วมกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
ภาพถาบันการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ร่วมกับ ATTC จัดอบรมหลักสูตร
ISO 9001:2015 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 วิทยากรโดย อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ณ ศูนย์เทค
โนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด >> ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายภาพการอบรมสัมมนา หลักสูตร LEADERSHIP DEVELOPMENT เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
วิทยากรโดย อ.อัคคกิจ ทวีทรัพย์
เปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร High Achieve Attribute: HA? คุณลักษณะภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในวันที่ 20-21 เมษายน 2559 โครงการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และ สมาคมเครือข่ายบริการวิศวกร


สถาบันพัฒนาบัคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ร่วมกับ ATTC จัด
อบรมหลักสูตร QCC ในวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ไม่มีค่าใช้จ่าย
การอบรมสัมมนาหลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 Internal Audit
วันที่ 30-1 เมษายน 2559 โดย อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล


การอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 วันที่ 30 มีนาคาม 2559
วิทยากรโดย อ.วศิน มหัตนิรันดค์กุล
ภาพการอบรมหลักสูตร TS16949:2009 วิทยากรอาจารย์ทอง พุทธรอด (ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนบุคลากรในอุตสาหดกรรมยานยนต์ฯ ร่วมกับ ATTC


ภาพอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ นการทำงาน
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 วิทยากร โดย อ.วิรัตน์ นิโครธานนท์ และ อ.ชัชวาล มะพล
ภาพอบรมหลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร


ภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกา่รทำงาน ระดับหัวหน้างาน วันที่
25-26 กุมภาพันธ์ 2559 บรรยายโดย อ.สุนทร หาญณรงค์ และ อ.ชัชวาลย์ มะพล
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com