รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2565


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กและเงินสดมอบให้กับโรงเรียน
7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง โรงเรียนปราสาททองวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้(ปัญญานุวัตรวิทยา) โรงเรียนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) โรงเรียน
วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) และ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กต่อไป

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน PLC Basic (Programmable Logic Controller Basic) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเกียรติจาก
คุณนนทพงศ์ ยอดทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นประธานเปิดงาน และ คุณธนวัฒน์ บุญพร ผู้บริหารบริษัท ไทยแอดน์วานศ์เซ็นเตอร์ จำกัด บรรยายพิเศษ ความสำคัญ
ของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในยุกต์ปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื่อเป็นแนวทางต่อนักศึกษาต่อไป

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กับ บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา บจก.ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์   และ บจก.อาโซโลตล์
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็น
สักขีพยานการลงนามอดังกล่าวด้วย


โครงการพัฒนาทักษะครู-อาจารย์ ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากคุณนนทพงศ์ ยอดทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตร
การใช้งาน PLC Basic (Automation & Robotics) ซึ่งอบรมในวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 โดยผู้เข้าอบรม เป็นครู-อาจารย์ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และยังได้รับเกียรติจาก
ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายพิเศษหัวข้อ อุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีนวัตกรรม

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน Basic PLC (Automation&Robotics) วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคเอกชนกับภาคการศึกษา 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา และ บจก.ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็น
นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน PLC Basic (Automation & Robotics) 23-24 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และบริษัท ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์
ู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณสมรักษ์ ภาชีทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองร่วมเป็นเกียรติในงานอีกด้วย

บรรยายกาศการเยี่ยมชมกิจกรรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู-อาจารย์ ภาคการศึกษาได้เห็นมุมมองการศึกษาสมัยใหม่
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตบุคลากรตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด กับ Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Company Limited. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดย
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบคุณภาพต่างๆ แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และอื่นๆ ได้สามารถจัดทำระบบคุณภาพและขอรับรองจากองค์ชั้นนำในระดับ
ประเทศ 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com