รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2565


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กและเงินสดมอบให้กับโรงเรียน
7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง โรงเรียนปราสาททองวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้(ปัญญานุวัตรวิทยา) โรงเรียนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) โรงเรียน
วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) และ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กต่อไป

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน PLC Basic (Programmable Logic Controller Basic) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเกียรติจาก
คุณนนทพงศ์ ยอดทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นประธานเปิดงาน และ คุณธนวัฒน์ บุญพร ผู้บริหารบริษัท ไทยแอดน์วานศ์เซ็นเตอร์ จำกัด บรรยายพิเศษ ความสำคัญ
ของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในยุกต์ปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื่อเป็นแนวทางต่อนักศึกษาต่อไป

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กับ บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา บจก.ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์   และ บจก.อาโซโลตล์
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็น
สักขีพยานการลงนามอดังกล่าวด้วย


โครงการพัฒนาทักษะครู-อาจารย์ ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากคุณนนทพงศ์ ยอดทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตร
การใช้งาน PLC Basic (Automation & Robotics) ซึ่งอบรมในวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 โดยผู้เข้าอบรม เป็นครู-อาจารย์ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และยังได้รับเกียรติจาก
ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายพิเศษหัวข้อ อุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีนวัตกรรม

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน Basic PLC (Automation&Robotics) วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคเอกชนกับภาคการศึกษา 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา และ บจก.ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็น
นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน PLC Basic (Automation & Robotics) 23-24 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และบริษัท ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์
ู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณสมรักษ์ ภาชีทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองร่วมเป็นเกียรติในงานอีกด้วย

บรรยายกาศการเยี่ยมชมกิจกรรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู-อาจารย์ ภาคการศึกษาได้เห็นมุมมองการศึกษาสมัยใหม่
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตบุคลากรตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด กับ Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Company Limited. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดย
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบคุณภาพต่างๆ แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และอื่นๆ ได้สามารถจัดทำระบบคุณภาพและขอรับรองจากองค์ชั้นนำในระดับ
ประเทศ

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) จัดอบรมหลักสูตรอันตรายจากสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน วันที่ 23 พฤษภาคม
2565 ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน อาจารย์ชัชวาล มะพล ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการรับนักเรียน/นักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อกับ PIM โอกาสการทำงานใน
กลุ่มงานของ PIM การพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับต่างๆ และการทำกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพการประชุมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน (CSR) ปี 2565 ครั้งที่ 1 กับโรงเรียนเครือข่าย CSR-Hitech ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและ
ตัวแทนจาก 30 โรงเรียน รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป

ภาพกิจกรรมการดูงานโดย ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้นำคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ
ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบุลากร สอนติ๊บ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมกับการใช้ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ภาพบรรยายกาศการอบรม คณะอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา หลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ห้อง
ปฏิบัติการสอบเทียบ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 วิทยากรโดย อ.ยุทธพงษ์  ชำนินวล ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (รุ่น1) ได้รับเกียรติจากคุณสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและมีงานทำในอนาคต ซึ่งได้
รับเกียรติจากคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประธานคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายพิเศษหัวข้อ การวางแผน
การศึกษาเพื่อมีงานทำในอนาคต และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบรรยาย และจัดบูธกิจกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ศูนย์การศึกษานอกระบบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อยุธยา, วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และบริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด มีโรงเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร), โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนวัดสะแกฯ,
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ และ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ฯ

ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (รุ่น 2) รอบบ่าย โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 4 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนเชียงรากน้อยฯ, โรงเรียนวัดศิวาราม และ โรงเรียนวัดบ้านช้าง เพื่อน้องๆ ได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและมีงานทำในอนาคต
โดย คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ การวางแผนการศึกษาเพื่อมีงานทำในอนาคต รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบรรยาย และจัดบูธกิจกรรมให้กับเด็กๆ

ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (รุ่น 3) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ), โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง, โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์, โรงเรียนทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์), โรงเรียนวัดสามเพลง(สอนประดิษฐ์วิทยา)
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) เพื่อให้น้องๆ ได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและมีงานทำในอนาคต โดยคุณสมหวัง
ถุงสุวรรณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ การวางแผนการศึกษาเพื่อมีงานทำในอนาคต รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบรรยาย และจัดบูธกิจกรรมให้กับเด็กๆ
ภาพโครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม พระนครศรีอยุธยา เวลา 12.00-13.00 น. โดยการแสดงจากน้องๆ
นักเรียนโรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)

ภาพเยี่ยมชมกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการศึกษาของ อบจ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกิจการด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่โดยสมัชชาการศึกษาของจังหวัด ศึกษาดูงาน
การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  ณ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขอขอบคุณคณะทีมงาน อบจ.สุราษฎร์ธานีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพผู้บริหารโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าดูงานกิจกรรมการศึกษาในโครงการหลักสูตรท้องถิ่น "เตรียมภาษา มุ่งหน้าสู่อาชีพ" วัตถุ
ประสงค์เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงสังคมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิทยากรโดย คุณอัจฉา วงษ์วานิช กรรมการบริหาร บจก.มิตซุยไฮ-เทค (ประเทศไทย) วันนที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) รุ่นที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม พระนครศรีอยุธยา เวลา 12.00-13.00 น. โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) รุ่น 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม พระนครศรีอยุธยา เวลา 12.00-13.00 น. โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนวัดโพธิ์

ภาพการสัมมนาพิเศษหลักสูตร "เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบัติ" ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณอำไพพิศ บุนนาค ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ณัฐพงศ์ บำรุง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอบรม และ
ได้รับเกียรติเป็นปีที่ 3 จากองค์การบริหารส่วน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งวิทยากรผู้มีความสามารถ ได้แก่ คุณมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และ คุณนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2

ภาพกิจกรรมโครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 4” วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา  ได้รับเกียรติจาก ดร.เต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้บริหารบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด กล่าวต้อนรับ และคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงาน
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานเอกชน และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในงาน โดยมีนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม 470 คน และหน่วยงานร่วมจัดบูธกิจกรรม 14 หน่วยงาน

 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com