รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2565


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กและเงินสดมอบให้กับโรงเรียน
7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง โรงเรียนปราสาททองวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้(ปัญญานุวัตรวิทยา) โรงเรียนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) โรงเรียน
วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) และ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กต่อไป

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน PLC Basic (Programmable Logic Controller Basic) วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเกียรติจาก
คุณนนทพงศ์ ยอดทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นประธานเปิดงาน และ คุณธนวัฒน์ บุญพร ผู้บริหารบริษัท ไทยแอดน์วานศ์เซ็นเตอร์ จำกัด บรรยายพิเศษ ความสำคัญ
ของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในยุกต์ปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื่อเป็นแนวทางต่อนักศึกษาต่อไป

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กับ บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา บจก.ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์   และ บจก.อาโซโลตล์
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็น
สักขีพยานการลงนามอดังกล่าวด้วย


โครงการพัฒนาทักษะครู-อาจารย์ ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากคุณนนทพงศ์ ยอดทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตร
การใช้งาน PLC Basic (Automation & Robotics) ซึ่งอบรมในวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 โดยผู้เข้าอบรม เป็นครู-อาจารย์ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และยังได้รับเกียรติจาก
ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายพิเศษหัวข้อ อุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีนวัตกรรม

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน Basic PLC (Automation&Robotics) วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคเอกชนกับภาคการศึกษา 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา และ บจก.ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็น
นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตร การใช้งาน PLC Basic (Automation & Robotics) 23-24 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และบริษัท ไทยแอดน์วานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์
ู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณสมรักษ์ ภาชีทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองร่วมเป็นเกียรติในงานอีกด้วย

บรรยายกาศการเยี่ยมชมกิจกรรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู-อาจารย์ ภาคการศึกษาได้เห็นมุมมองการศึกษาสมัยใหม่
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตบุคลากรตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด กับ Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Company Limited. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดย
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบคุณภาพต่างๆ แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และอื่นๆ ได้สามารถจัดทำระบบคุณภาพและขอรับรองจากองค์ชั้นนำในระดับ
ประเทศ

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) จัดอบรมหลักสูตรอันตรายจากสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน วันที่ 23 พฤษภาคม
2565 ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน อาจารย์ชัชวาล มะพล ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการรับนักเรียน/นักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อกับ PIM โอกาสการทำงานใน
กลุ่มงานของ PIM การพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับต่างๆ และการทำกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพการประชุมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน (CSR) ปี 2565 ครั้งที่ 1 กับโรงเรียนเครือข่าย CSR-Hitech ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและ
ตัวแทนจาก 30 โรงเรียน รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป

ภาพกิจกรรมการดูงานโดย ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้นำคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ
ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบุลากร สอนติ๊บ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมกับการใช้ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ภาพบรรยายกาศการอบรม คณะอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา หลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ห้อง
ปฏิบัติการสอบเทียบ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 วิทยากรโดย อ.ยุทธพงษ์  ชำนินวล ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (รุ่น1) ได้รับเกียรติจากคุณสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและมีงานทำในอนาคต ซึ่งได้
รับเกียรติจากคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประธานคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายพิเศษหัวข้อ การวางแผน
การศึกษาเพื่อมีงานทำในอนาคต และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบรรยาย และจัดบูธกิจกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ศูนย์การศึกษานอกระบบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อยุธยา, วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และบริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด มีโรงเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร), โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนวัดสะแกฯ,
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ และ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ฯ

ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (รุ่น 2) รอบบ่าย โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 4 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนเชียงรากน้อยฯ, โรงเรียนวัดศิวาราม และ โรงเรียนวัดบ้านช้าง เพื่อน้องๆ ได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและมีงานทำในอนาคต
โดย คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ การวางแผนการศึกษาเพื่อมีงานทำในอนาคต รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบรรยาย และจัดบูธกิจกรรมให้กับเด็กๆ

ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (รุ่น 3) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ), โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง, โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์, โรงเรียนทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์), โรงเรียนวัดสามเพลง(สอนประดิษฐ์วิทยา)
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) เพื่อให้น้องๆ ได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและมีงานทำในอนาคต โดยคุณสมหวัง
ถุงสุวรรณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ การวางแผนการศึกษาเพื่อมีงานทำในอนาคต รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบรรยาย และจัดบูธกิจกรรมให้กับเด็กๆ
ภาพโครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม พระนครศรีอยุธยา เวลา 12.00-13.00 น. โดยการแสดงจากน้องๆ
นักเรียนโรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)

ภาพเยี่ยมชมกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการศึกษาของ อบจ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกิจการด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่โดยสมัชชาการศึกษาของจังหวัด ศึกษาดูงาน
การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  ณ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขอขอบคุณคณะทีมงาน อบจ.สุราษฎร์ธานีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพผู้บริหารโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าดูงานกิจกรรมการศึกษาในโครงการหลักสูตรท้องถิ่น "เตรียมภาษา มุ่งหน้าสู่อาชีพ" วัตถุ
ประสงค์เพื่อให้น้องๆ ได้ทราบถึงสังคมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิทยากรโดย คุณอัจฉา วงษ์วานิช กรรมการบริหาร บจก.มิตซุยไฮ-เทค (ประเทศไทย) วันนที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) รุ่นที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม พระนครศรีอยุธยา เวลา 12.00-13.00 น. โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) รุ่น 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม พระนครศรีอยุธยา เวลา 12.00-13.00 น. โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนวัดโพธิ์

ภาพการสัมมนาพิเศษหลักสูตร "เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบัติ" ครั้งที่ 3 (3 รุ่น) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณอำไพพิศ บุนนาค ผอ.ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และคุณณัฐพงศ์ บำรุง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงความสำคัญของการผลิตสื่อการสอนนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) อีกทั้งได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง คุณมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
และ คุณนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ภาพกิจกรรมโครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา  ได้รับเกียรติจาก ดร.เต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้บริหารบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด กล่าวต้อนรับ และคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงาน
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานเอกชน และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในงาน โดยมีนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม 470 คน และหน่วยงานร่วมจัดบูธกิจกรรม 14 หน่วยงาน

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) รุ่น 4 วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ตลาดโก้งโค้ง
บ้านแสงโสม พระนครศรีอยุธยา เวลา 12.00-13.00 น. โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) รุ่น 5 วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ตลาดโก้งโค้ง
บ้านแสงโสม พระนครศรีอยุธยา เวลา 12.00-13.00 น. โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนราษฎร์บำรุง

โครงการศิลปะสำหรับเยาวชน (ART CLUB) ปีที่ 3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกชัย พงษ์อารี เป็นวิทยากรโดยมีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 36 โรงเรียน รวม 74 คน

พิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ครั้งที่ โดยบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเครือที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ซึ่งเป็นเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผู้ปกครองทำงานในสถานประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จำนวน 70 ทุน จาก 14 โรงเรียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
โดยมีคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบทุนดังกล่าว

ภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ได้รับเกียรติจากคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้บริหารบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด เป็น
ประธานเปิดงาน รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในงาน มีนักเรียน ครู-อาจารย์ เข้าร่วมงาน 1014 คน โดยมีฐานกิจกรรมให้ร่วมสนุกกว่า

การประกวดวาดภาพระบายสีตามจิตนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ภายในงานวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ในหัวข้อ "การรับมือ
และป้องกันภัยโควิด-19" โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 58 คน จาก 29 โรงเรียน

 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com