รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2559การแสดงดนตรีไทยของน้องๆ โรงเรียนวัดโพธิ์ ณ ตลาดโก้งโค้ง วันที่ 20 สิงหาคม 2559
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสน้องๆ ได้แสดงความสามารถและความน่ารัก


ภาพการดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (ส่วนภูมิภาค) ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “ปีแห่งถั่วเมล็ดแห้ง และสเต็มศึกษา” มีผู้เข้าร่วม
งานเป็นจำนวนมากตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สามเณร โดยจะมาร่วมงานกันทั่วทั้งจังหวัด


ภาพโครงการ Hi-Tech Asean Day ครั้งที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ไพศาล บุรินทร์วัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผอ.สุโชติ ศิริยานนท์ กล่าวแสดงความ
ยินดี ขอขอบคุณ ผอ.โรงเรียนที่ั้ง 9 โรงเรียน ที่พาน้องๆ นักเรียนมาแสดงความสามารถ เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ


ยินดีต้อนรับน้องสู่โครงการ Hi-Tech English Camps (นำร่องปฏิรูปการศึกษา จ.อยุธยา) รุ่นที่2
ได้รับเกียรติ จากคุณสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธญา เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมโครงการ ฝึกอาชีพสำหรับชุมชน (การล้างแอร์) รุ่น 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้
รับความสนใจจากประชาชนรอบนิคมไฮเทคเป็นอย่างมาก วิทยากรโดย อ.จำเริญ ทอนบุญมา
วท.เทคนิคศรีสะเกษภาพวันปิดโครงการ ภาษาฐี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น รุ่นที่ 1 โดยเรียนทุกวันเสาร์ที่ 28 พ.ค
4,11,18 มิ.ย. 2559 วิทยากรโดย อ.สาวิตรี แคล่วคล่อง จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อยุธยา
บรรยายกาศกิจกรรมวันแรกของโครงการ Hi-Tech English Camps (นำร่องปฏิรูปการศึกษา
จ.อยุธยา) รุ่นที่ 1 โรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันํธาราม และโรงเรียนวัดบ้านหว้า จำนวน
90 คน โดยรับเกียรติจาก คุณสุโชติ ศิริยานนท์ ผอ.สนง.นิคมฯ บ้านหว้าไฮเทค เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน คุณกอบชัย เมฆดี กล่าวแสดงความยินดี และ ผอ.โรงเรียนวัดสุคันธาราม คุณธนศักดิ์
เปาริก กล่าววัตถุประสงค์ความสำคัญของโครงการค่ะ ..ขอขอบคุณทุกท่านคะ...


บรรยากาศการประชุม คณะทำงานปฎิรูปเพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5
วันที่ 29 เมษายน 2559 มีผู้ทรงคุณวุฒิจิตอาสามาร่วมประชุมหลายท่าน ซึ่งเริ่มต้นมา4 เดือนแล้ว

การแสดงดนตรีไทยของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหว้า ในโครงการ สืบสานดนตรีไทยใน
วิสาหกิจชุมชน ตลาดโก้งโค้ง วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ตลาดโก้งโค้ง เวลา 12.00-13.00 น.


ภาพการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหว้า ในโครงการ สืบสานดนตรี
ไทยในวิสาหกิจชุมชน ตลาดโก้งโค้ง วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตลาดโก้งโค้ง ตั้งแต่เวลา
12.00-13.00 น. ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
ภาพโครงการ ฝึกอาชีพสำหรับเยาวชนและชุมชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับเกียรติ
จากคุณสุโชติ ศิริยานนท์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ได้สนับสนุนมอบเงินสำหรับ
กิจกรรมงานวันเด็ก ให้กับโรงเรียน
รอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค วันที่ 6 มกราคม 2559 จำนวน 11 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com