รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2560รวมภาพ งานใหญ่ประจำปี 2560 งานวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 8 และพิธีมอบทุนการศึกษา ได้รับเกียรติจากคุณวิทยา  บุรณศิริ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ์
กล่าวแสดงความยินดี และคุณทวิช เตชะนาวากุล กล่าวต้อนรับ มีโรงเรียนข้าร่วมงานกว่า 18 โรงเรียน จัดณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ..ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้น้องๆ
ได้ร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี..


งานสัปดาห์ความรู้สู่องค์กร ครั้งที่ 7 ATTC จัดโครงการฝึกอาชีพสำหรับเยาวชน หัวข้อ
การทำ สเปรย์สมุนไพร วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กาญจนา พิศาภาค
คณะวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร


รวมโครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดทำเลไทย
โปรดสัตย์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ได้รับเกียรติจากคุณนัทธี บ่อสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณปรีชา
จรเณร อดีตผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวแสดงความยินดี ณ บ้านของพ่อ เจดีย์ภูเขาทอง จ.อยุธยา


บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุุธยา จำกัด นำคณะอาจารย์โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ร่วมศึกษาดูงาน STEM
ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15 พระนครศรีอยุธยา และ ATTC
จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น รุ่นที่ 2" วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม และ
4,11,18,25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


โครงการความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) กับ ATTC จัดอบรม
หลักสูตร การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอันตรายจากสารเคมี วันที่ 22 กันยายน 2560 วิทยากรโดย
อ.ชัชวาล มะพล ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณสุโชติ ศิริยานนท์
ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) กล่าวเปิดงาน
โครงการ Hi-Tech English Camp รุ่นที่ 3  วันพุธที่ 6,13,20 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจาก
คุณสุโชติ  ศิริยานนท์  ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน มีโรงเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ร่วมทั้งสิ้น 180 คน รวมทั้งได้นิมนต์พระครูชินธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอบางบาล มาเป็นวิทยากรบรรยายปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน


ภาพบรรยากาศโครงการ Hi-Tech Asean Day ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 13 โรงเรียน หรือจำนวน 457 คน สนับสนุนโดย บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีไพศาล บุรินทร์วัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งอำนวยสถานที่ในการจัดงานดังกล่าว..ขอบคุณค่ะ

ภาพการแสดงดนตรีไทย (อังกะลุง) โดยโรงเรียนวัดบ้านหว้า ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม
(บางปะอิน) วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนน้องๆ แสดงความสามารถ
การอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้งานประจำวัน (พิเศษ) โดยจัดทุกวัน
เสาร์ ที่ 2, 19, 26 ส.ค. 2, 9,16 ก.ย. 2560 วิทยากรโดย อ.ภาสกร กลิ่นจันทร์


โครงการ Hi-Tech English Camps รุ่นที่ 2 โรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรด
สัตว์ โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม รวมมีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 156 คน ในวันที่ 5,12, 19 กรกฎาคม 2560
รวมภาพการแสดงกิจกรรมดนตรีไทย ของเด็กๆ โรงเรียนวัดโพธิ์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ ตลาดโก้งโค้ง บางปะอิน โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่เยี่ยมชมตลาดโก้งโค้งเป็นอย่างมาก
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน


ภาพโครงการ Hi-Tech English Camps รุ่นที่ 1 โรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม
โรงเรียนวัดบ้านหว้า โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 150 คน ในวันที่ 7,14, 21 มิถุนายน 2560
ภาพการอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใช้งานประจำวัน รุ่นที่ 1 วิทยากรโดย
MR.IVAN DEAN OCHAN และ อ.อำนาจ พิขุนทด ในวันที่ 13,20,27 พ.ค. 3,10,17 มิ.ย.2560


การฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (การทำไม้กวาด) วันที่ 27-28 พฤษภามคม 2560
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
ภาพการลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพมหาราข กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560


การอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้งานประจำวัน รุ่นที่ 1 วันที่ 13,20,27
พฤษภาคม และ 3,10,17 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย Mr.Ivan Dean Ochan (ชาวต่างชาติ)
ภาพการอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 4,11,18,25
มีนาคม 2560 (5 วัน) วิทยากรโดย อ.สาวิตรี แคล่วคล่อง


ภาพการอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ทุกวันเสาร์์ที่ 25 ก.พ. 4,11,18,25
มี.ค.2560 วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา อ.สาวิตรี แคล่วคล่อง
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com