รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2558รวมภาพงานกิจกรรม CSR วันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 6 และพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สนับสนุนโดยบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆ


ภาพบรรยากาศน้องๆ จากโรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนราษฏร์บำรุง และโรงเรียนวัดสุคันธาราม
ทัศนศึกษาดูงาน โครงการ Eco-School Tour เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 ณ โฮมสเตย์ไทรน้อย อ.บางบาล จ.อยุธยา
โครงการ Hi-Tech English Camps (For AEC 2015) รุ่น 3 วันที่ 2,9,16 กันยายน 2558 ได้รับ
เกียรติจาก ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ประธานกล่าวเปิดงาน และ ผอ.สุโชติ ศิริยานนท์ กล่าวต้อนรับ
ทั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์จง ที่มาให้ความรู้และความสนุกสนานกับเด็กๆ >> ขอบคุณค่ะ


ATTC ขอขอบคุณน้องๆ และคณะ อาจารย์ จากสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ ม.ธัญบุรี ที่ไว้วางใจ
มาศึกษาดูงานและกิจกรรม ของบริษัท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มอบใบประกาศเชิดชูเกียรต ิในฐานะเป็นเครื่อข่ายการจัดการศึกษา กศน.ดีเด่น และมอบให้
้คุณธนา คล่องณรงค์ ในฐานะเป็นกรรมการสถานศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
บริษัท ศุนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยคณะกรรมการ
จากสถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ


บรรยากาศ Hi-Tech English Camps รุ่นที่ 3 (วันแรก) เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2558 ได้รับเกียรติจาก
ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ประธานกล่าวเปิดงาน และ ผอ.สุโชติ ศิริยานนท์ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน

โครงการ Hi-Tech Asean Day วันที่ 7 สิงหาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีไพศาล
บุรินทร์วัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมให้น้องๆ นักเรียน
ได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกนาน


ภาพบรรยากาศการปิดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ อ.ภาศกร กลิ่นจันทร์ อาจารย์ของ attc ไปสอน
ให้กับ กศน. อ.บางปะอิน เป็นที่ประทับใจ ของครูอาจารย์ รวมทั้ง ผอ.กศน บางประอิน...
ยินดีต้อนรับน้องๆ 5 โรงเรียน สู่โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อม Eco School
รุ่น 2 วันที่ 15 ก.ค.2558 ขอขอบคุณ ท่านสุชาติ มาลากรรณ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโครงการ Hitech English Camp รุ่น 2 วัน ในวันที่ 8,15,22 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเข้าร่วม
ได้แก่ โรงเรียนบ้่านโพธิ์ , โรงเรียนราษฎร์ , โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม


การอบรมสัมมนาหลักสูตร Beautiful English III (4 เสาร์) วิทยากรโดย อ.ภาสกร กลิ่นจันทร์์
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
ภาพบรรยายกาศการอบรมหลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 23, 30, พฤษภาคม และ
6, 13, 20, 27 มิถุนายน 2558 โดย อ.ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์


โครงการ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อม Eco-School รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่ง
ได้รับเกียรติจาก ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการ
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสุดท้าย (วันที่ 3,10,17 มิถุนายน 2558) โครงการ Hi-Tech English
Camps (For AEC 2015) ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยาิ ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดสุคันธาราม
โรงเรียนวัดบ้านหว้า และโรงเรียนเสริมปัญญา ที่เข้าร่วมกิจกรรม


เตรียมโครงการพี่ช่วยน้องเข้าอาชีวะ เพือประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนม.3 เข้าสู่สายอาชีพ..ทุกฝ่ายวิทยาลัย โรงเรียน เห็นชอบและจะดำเนินโครงการเร็วๆนี้.... เริ่มแล้ว Hitech English Camp รุ่น 1 วันที่ 3,10,17 มิถุนายน 2558 ท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านคณบดี
คณะบริหารธุรกิจฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี เป็นประธานกล่าว
เปิดงานและการ แสดงอาเซียนของ รร.วัดสุคันธาราม ซึ่งทุกฝ่ายประทับมาก


ภาพอบรมหลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 23, 30, พฤษภาคม และ 6, 13, 20, 27 มิถุนายน 2558 วิทยากรโดย อ.ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ การอบรมวันสุดท้ายของหลักสูตร Beautiful English II วิทยากรโดย อ.ภาสกร กลิ่นจันทร์
ซึ่งอบรมด้วย กันทั้งสิ้น 4 เสาร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


ภาพการบรรยายปัจฉิมนิเทศก์ นศ.ปีสุดท้ายมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมสู่การประกอบ วิชาชีพ วิทยากรโดย คุณธนา คล่องณรงค์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์วาสุกรี) ร่วมกับ ATTC จัดสัมมนาเรื่อง
การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ในวันที่ 24
เมษายน 2558 วิทยากรโดย วิรัตน์ นิโครธนานนท์การอบรม (วันสุดท้าย) หลักสูตร Beautiful English I ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 วิทยากรบรรยาย
โดย อาจารย์ภาสกร กลิ่นจันทร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
การอบรมหลักสูตร Beautiful English I (วันแรก) ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 ณ ATTC วิทยากรโดย
อาจารย์ ภาสกร กลิ่นจันทร์


การอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC (วันแรก) วันที่
7 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา วิทยากรโดย อาจารย์จง แซ่สง


รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้น ณ ATTC วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กศน.อำเภอบางปะอิน และ สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุววรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี ได้นำ
นักศึกษาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม Eco-School กับโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร การลงพื้นที่้เพื่อพูดคุย
หารือระวางแนวทางร่วมกัน
เก็บตกภาพการประชุมผู้บริหารโรงเรียนของโครงการ CSR ประจำปี 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ..ขอขอบพระคุณท่าน ผอ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนี้ค่ะ


คุณธนา คล่องณรงค์ ผู้จัดการบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ร่วมบรรยายเรื่อง
AEC กับแนวทางของ นักบัญชียุคใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวะสระบุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2558 (เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัดคุณธนา คล่องณรงค์ ได้รับความ
ไว้วางใจเป้นคณะอนุกรรมการ พิจารณารางวัลพระราชทานของนักศึกษา ระดับ ปวช-ปวส และ
สถานศึกษาพระราชทาน

 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com