รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2562


โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 หลักสูตรข้าวมันไก่ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีิยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ATTC

พิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps4.0 และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 วันพุธที 5 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวัดสามกอ(วงประชารัฐ)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง TGI ร่วมกับ ATTC และ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สัมมนาพิเศษ “แมคคาทรอนิกส์กับอนาคตนักศึกษาอาชีวะที่สดใส” วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยากรโดย ดร.วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
การผลิตและอัตโนมัติ

กิจกรรมเยี่ยมชมอุตสาหกรรม 3 แห่ง โดยตัวแทนผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
กบินทร์บุรี และ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารนิคมฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย

การประชุมแผนงาน CSR ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการ ครู-อาจารย์ โรงเรียนรอบ
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มาร่วมประชุุม ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ATTC

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นโบราณ โดยวิทยากรจาก
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ATTC
การสัมมนาพิเศษ "สถานการณ์อุตสาหกรรม4.0 ของไทย และการเตรียมพร้อมของนักศึกษา
อาชีวะ" วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ ไฮเทค 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด.โรงเรียนราสารททองวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนราษฎร์บำรุง และ กศน.อำเภอบางปะอิน

  

 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com