รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2562


รวมภาพน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมโครงการศิลปะสำหรับเยาวชน (ART CLUB) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา(วาสุกรี) เป็นปนะธาน และคุณนที พุ่มไสว กล่าวความสำคัญของโครงการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ATTC มีนักเรียนเข้าร่วม 36 คน (17 โรงเรียน) วิทยากรโดย
อาจารย์เอกชัย พงษ์อารี อดีตครูชำนาญการพิเศษกลุ่มศิลปะศึกษาโรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)

โครงการโรงเรียนผู้ปกครองไฮเทค 4.0 รุ่นที่ 2 หัวข้อการเลี้ยงดูบุตรในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ หัวข้อการวางแผนอนาคตการศึกษาเพื่อให้มีงานทำ โดย อาจารย์นเรศ สว่างจันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดโพ

การแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทยของน้องๆ ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน
วัดสามกอ ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562


ATTC จัดโครงการฝึกอาชีพสำหรับเยาวชนอย่างยั่งยื่น รุ่นที่ 4 หลักสูตรน้ำพริกปลาทับทิม
สมุนไพร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี อ.เฟื่องยศ ขำละเอียด

ภาพการซ้อมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ATTC เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและวางตนไม่ให้อยู่ในความไม่ประมาท

การอบรมหลักสูตรพิเศษ "การช่วยเหลือคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR" วันที่ 25 ตุลาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากรโดย รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ และ อ.เนตรนภา สาสังค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ณ ATTC

ภาพการแสดงดนตรีไทยของน้องๆ ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนราษฎรฺบำรุง
ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน วันที่ 5 ตุลาคม 2562

โครงการโรงเรียนผู้ปกครองไฮเทค 4.0 รุ่นที่ 1 หัวข้อ การเลี้ยงดูบุตรในสถานการณ์ปัจจุบัน
และหัวข้อ การวางแผนอนาคตการศึกษาเพื่อให้มีงานทำ ในวันที่ 18 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนวัดทำใหม่
การแสดงความสามารถทางดนตรีไทยของน้องๆ ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดทำเล
ไทยโปรดสัตว์ ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน วันที่ 21 กันยายน 2562

พิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps4.0 และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 4 วันพุธที 4,11,18 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากคุณประยุทธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์, โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด, โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนวัดบ้านหว้า, โรงเรียนวัดสามเรือน
และ โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม

การแสดงความสามารถน้องๆ ระดับประถมศึกษาด้านดนตรีไทยโดยโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน ในวันที่ 7 กันยายน 2562
การแสดงความสามารถน้องๆ ระดับประถมศึกษาทางด้านดนตรีไทย โดยโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง พร้อมทั้งการแสดงรำไทยของเด็กๆ ของโรงเรียนวัดสุคันธาราม และโรงเรียนวัดโพธิ์
ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps4.0 และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 3 วันพุธที 14 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากคุณสุโชติ ศิริยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
(ไฮเทค) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์, โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด, โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนวัดบ้านหว้า, โรงเรียนวัดสามเรือน
และ โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม

ภาพงานโครงการ เปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุจินต์ ไชชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน
โครงการ มีโรงเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธารามฯ, โรงเรียนวัดศิวาราม, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ, โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทีอนุสรณ์, โรงเรียน
บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" รวมกว่า 286 คน

โครงการเปิดโลกอาชีเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 2 การสัมมนาพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบัติ วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด โดยมีคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

รวมการแสดงดนตรีไทยน้องๆ จากโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ในโครงการดนตรีไทยจิตอาสา
ณ ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

ภาพการแสดงดนตรีไทยโดยน้องๆ โรงเรียนวัดบ้านหว้า ในโครงการดนตรีไทยจิตอาสา
ณ ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

เปิดงานโครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 (ผู้สูงอายุ) วันที่ 12,13,19 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร ขนมไทยสร้างอาชีพ วิทยากรโดย อาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ได้รับเกียรติจาก คุณ........................ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ATTC

เปิดโครงการ Hi-Tech English Camps รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 3, 10, 24 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก คุณสุธรรม จันทร์แจ่มจรัส ผู้บริหารเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงาน มีโรงเรียนเข้าร่วม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทำใหม่, โรงเรียนวัดบ้านหีบ, โรงเรียนราษฎร์บำรุง, โรงเรียนราษฎร์นิรมิต, โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ (ปัญญานุวัตรวิทยา) ณ ATTC

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณสุธรรม จันทร์แจ่มจรัส
ผู้บริหารเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และทีมงานนิคมเกตเวย์ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม CSR
ต่างๆ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ..บริษัทมีความยินดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้..

ภาพการแสดงดนตรีไทยของน้องๆ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ ในโครงการดนตรีไทยจิตอาสา
ณ ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 หลักสูตรข้าวมันไก่ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากคุณสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและเอกชน และ คุณประยุทธ นิลวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน ณ ATTC

พิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps4.0 และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 วันพุธที 5 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวัดสามกอ(วงประชารัฐ)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง TGI ร่วมกับ ATTC และ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สัมมนาพิเศษ “แมคคาทรอนิกส์กับอนาคตนักศึกษาอาชีวะที่สดใส” วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยากรโดย ดร.วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
การผลิตและอัตโนมัติ

กิจกรรมเยี่ยมชมอุตสาหกรรม 3 แห่ง โดยตัวแทนผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
กบินทร์บุรี และ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารนิคมฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย

การประชุมแผนงาน CSR ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการ ครู-อาจารย์ โรงเรียนรอบ
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มาร่วมประชุุม ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ATTC

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นโบราณ โดยวิทยากรจาก
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ATTC
การสัมมนาพิเศษ "สถานการณ์อุตสาหกรรม4.0 ของไทย และการเตรียมพร้อมของนักศึกษา
อาชีวะ" วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ ไฮเทค 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด.โรงเรียนราสารททองวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนราษฎร์บำรุง และ กศน.อำเภอบางปะอิน

  

 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com