รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2562


ภาพกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัด ทำดีด้วยใจ โดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
และ โรงเรียนวัดสุคันธาราม ณ วัดตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดย คุณทวิช เตชะนาวากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และประธาน
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แก่โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จำนวน 60 ทุน

รวมภาพกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติจากคุณทวิช เตชะนาวากุล เป็นประธานเปิดงาน และคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ กล่าวต้อนรับ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ฐานซุปเปอร์จรวดขวดน้ำ ฐานพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ฐานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ฐานแน่ใจว่าใหญ่ป่าว การประกวดชุดแต่งกาย
จากวัสดุเหลือใช้ และการประกวดภาพวาดระบายสี เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ น้องๆ นักเรียนต่างชอบและสนุกกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก

รวมภาพเสวนายามบ่าย หัวข้อจิตอาสาร่วมปี 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละภาคส่วนในกิจกรรม CSR โดยผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่
คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณปรีชา จรเณร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.กาญจนา พิศาภาค คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา(หันตรา) ทั้งยังมีกิจกรรมการชงกาแฟดริป น้ำผลไม้สมุนไพร โยเกิร์ตปั่น อีกด้วย

ภาพรวมกิจกรรมโครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ (นวัตกรรมของพ่อ) ณ พิพิธภัณฑเกษตร์เฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ได้รับเกียรติจากคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข เป็นประธาน
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 23 โรงเรียน (197 คน) โดยเป็นการเรียนรู้เข้าใจปรัชญา แนวคิด ประโยชน์ของการดำเนินชีวิตตามอนวเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ใน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
ทักษะด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธาน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และ คุณยืนยง ชูกิตติกุล รองผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา กล่าวต้อนรับ

รวมภาพน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมโครงการศิลปะสำหรับเยาวชน (ART CLUB) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา(วาสุกรี) เป็นปนะธาน และคุณนที พุ่มไสว กล่าวความสำคัญของโครงการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ATTC มีนักเรียนเข้าร่วม 36 คน (17 โรงเรียน) วิทยากรโดย
อาจารย์เอกชัย พงษ์อารี อดีตครูชำนาญการพิเศษกลุ่มศิลปะศึกษาโรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)

โครงการโรงเรียนผู้ปกครองไฮเทค 4.0 รุ่นที่ 2 หัวข้อการเลี้ยงดูบุตรในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ หัวข้อการวางแผนอนาคตการศึกษาเพื่อให้มีงานทำ โดย อาจารย์นเรศ สว่างจันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดโพ

การแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทยของน้องๆ ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน
วัดสามกอ ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

                       

ATTC จัดโครงการฝึกอาชีพสำหรับเยาวชนอย่างยั่งยื่น รุ่นที่ 4 หลักสูตรน้ำพริกปลาทับทิม
สมุนไพร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี อ.เฟื่องยศ ขำละเอียด

ภาพการซ้อมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ATTC เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและวางตนไม่ให้อยู่ในความไม่ประมาท

การอบรมหลักสูตรพิเศษ "การช่วยเหลือคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR" วันที่ 25 ตุลาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากรโดย รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ และ อ.เนตรนภา สาสังค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ณ ATTC

ภาพการแสดงดนตรีไทยของน้องๆ ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนราษฎรฺบำรุง
ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน วันที่ 5 ตุลาคม 2562

โครงการโรงเรียนผู้ปกครองไฮเทค 4.0 รุ่นที่ 1 หัวข้อ การเลี้ยงดูบุตรในสถานการณ์ปัจจุบัน
และหัวข้อ การวางแผนอนาคตการศึกษาเพื่อให้มีงานทำ ในวันที่ 18 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนวัดทำใหม่
การแสดงความสามารถทางดนตรีไทยของน้องๆ ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดทำเล
ไทยโปรดสัตว์ ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน วันที่ 21 กันยายน 2562

พิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps4.0 และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 4 วันพุธที 4,11,18 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากคุณประยุทธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์, โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด, โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนวัดบ้านหว้า, โรงเรียนวัดสามเรือน
และ โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม

การแสดงความสามารถน้องๆ ระดับประถมศึกษาด้านดนตรีไทยโดยโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน ในวันที่ 7 กันยายน 2562
การแสดงความสามารถน้องๆ ระดับประถมศึกษาทางด้านดนตรีไทย โดยโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง พร้อมทั้งการแสดงรำไทยของเด็กๆ ของโรงเรียนวัดสุคันธาราม และโรงเรียนวัดโพธิ์
ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสนโสม อ.บางปะอิน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps4.0 และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 3 วันพุธที 14 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากคุณสุโชติ ศิริยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
(ไฮเทค) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์, โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด, โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนวัดบ้านหว้า, โรงเรียนวัดสามเรือน
และ โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม

ภาพงานโครงการ เปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุจินต์ ไชชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน
โครงการ มีโรงเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธารามฯ, โรงเรียนวัดศิวาราม, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ, โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทีอนุสรณ์, โรงเรียน
บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" รวมกว่า 286 คน

โครงการเปิดโลกอาชีเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 2 การสัมมนาพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบัติ วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด โดยมีคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

รวมการแสดงดนตรีไทยน้องๆ จากโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ในโครงการดนตรีไทยจิตอาสา
ณ ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562


ภาพการแสดงดนตรีไทยโดยน้องๆ โรงเรียนวัดบ้านหว้า ในโครงการดนตรีไทยจิตอาสา
ณ ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562


เปิดงานโครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 (ผู้สูงอายุ) วันที่ 12,13,19 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร ขนมไทยสร้างอาชีพ วิทยากรโดย อาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ATTC

เปิดโครงการ Hi-Tech English Camps รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 3, 10, 24 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก คุณสุธรรม จันทร์แจ่มจรัส ผู้บริหารเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงาน มีโรงเรียนเข้าร่วม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทำใหม่, โรงเรียนวัดบ้านหีบ, โรงเรียนราษฎร์บำรุง, โรงเรียนราษฎร์นิรมิต, โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ (ปัญญานุวัตรวิทยา) ณ ATTC

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณสุธรรม จันทร์แจ่มจรัส
ผู้บริหารเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และทีมงานนิคมเกตเวย์ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม CSR
ต่างๆ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ..บริษัทมีความยินดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้..

ภาพการแสดงดนตรีไทยของน้องๆ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ ในโครงการดนตรีไทยจิตอาสา
ณ ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 หลักสูตรข้าวมันไก่ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากคุณสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและเอกชน และ คุณประยุทธ นิลวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน ณ ATTC

พิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps4.0 และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 วันพุธที 5 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวัดสามกอ(วงประชารัฐ)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง TGI ร่วมกับ ATTC และ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สัมมนาพิเศษ “แมคคาทรอนิกส์กับอนาคตนักศึกษาอาชีวะที่สดใส” วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยากรโดย ดร.วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
การผลิตและอัตโนมัติ

กิจกรรมเยี่ยมชมอุตสาหกรรม 3 แห่ง โดยตัวแทนผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทคกบินทร์บุรี และ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารนิคมฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย
การประชุมแผนงาน CSR ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการ ครู-อาจารย์ โรงเรียนรอบ
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มาร่วมประชุุม ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ATTC

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นโบราณ โดยวิทยากรจาก
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ATTC
การสัมมนาพิเศษ "สถานการณ์อุตสาหกรรม4.0 ของไทย และการเตรียมพร้อมของนักศึกษา
อาชีวะ" วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ ไฮเทค 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด.โรงเรียนราสารททองวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนราษฎร์บำรุง และ กศน.อำเภอบางปะอิน

  

 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com