รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2563


การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่อง กิจกรรม CSR ปี 2563 มีผู้เขา้ร่วมประชุมจำนวน 28 โรงเรียน เพื่อเป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม CSR ร่วมกันของปี 2563 นี้
ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ATTC

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยั่งยื่น รุ่นที่ 1 หลักสูตร การจับจีบผ้า ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับเกียรติจากคุณอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด โดยวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

การประชุมหารือคณะผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยาลัย และภาคเอกชน เรื่อง โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนสู่ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด โดยท่านภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้ากิจกรรม 291 คน

โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 ณ ศูน์เทคโนโลยีไฮเทค จำกัด โดยท่านพรพจน์ ัณฑิตยานุรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้ากิจกรรม 265 คน

โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำหัด โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้ากิจกรรมา 251 คน

โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบัติ ระดับ 2 ใน วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอดีต ผอ.โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย คุณมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 คุณนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
   

รวมภาพการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 33 โรงเรียน ในกิจกรรม CSR ส่งท้ายปี 2563 ได้แก่ กิจกรรม ART CLUB เดือนตุลาคม 2563, กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ครั้งที่ 11 และพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในเดือนธันวาคม 2563 นี้

รวมภาพโครงการ ศิลปะสำหรับเยาวชน (ART CLUB) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ATTC โดยอาจารย์ เอกชัย พงษ์อารี ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 65 คน (28 โรงเรียน)
ได้รับเกียรติจากคุณสมพิศ ศุภพงษ์ กรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพัฒนาการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิด
และคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความยินดี ในความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา

คณะผู้บริหารจากสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขอเข้าเยี่ยมกิจกรรม CSR บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
เมื่อวีนที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ATTC

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 "หลักสูตร หมูสะเต๊ะ สร้างอาชีพ" วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์เฟื่อยศ ขำละเอียด จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เป็นผู้ให้ความรู้และทำการฝึกสอนอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 44 คน โดยเป็นครู-อาจารย์ จำนวน 7 คน และนักเรียน จำนวน 37 คน ณ ATTC

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 "หลักสูตร กาแฟดริป ค่าเฟ่เพื่อสุขภาพ" วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้รับเกียรติจาก อ.พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ และ อ.กาญจนา พิศาภาค
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 คน แบ่งเป็นครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจการดริปกาแฟ

โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปีที่2 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันวิทยาคาร) อำเภอวังน้อย ได้รับเกียรติจากคุณสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการ คุณเครือวัลย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวแสดงความยินดี และ ว่าที่ ร.ต.ธนศักดิ์ เปาริก ผอ.โรงเรียนวัดสุคันธาราม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศน.นชรพร ประมวลสุข ศึกษานิเทศน์ สพป.อย. เขต 1 เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อที่ 1 และ อาจารย์นเรศ  สว่างจันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวางแผนอนาคตการศึกษาเพื่อให้มีงานทำ”

โครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 11 และพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก คุณทวิช เตชะนาวากุล กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และ ประธานบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด กล่าวต้อนรับ และคุณสรัลพัชร  ปะโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค อยุธยา จำกัด งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 1,215 คน

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 60 ทุน จำนวน 13 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม,โรงเรียนวัดโพธิ์,โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์,โรงเรียนราษฎร์บำรุง,
โรงเรียนปราสาททองวิทยา,โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด,โรงเรียนวัดสุคันธาราม,โรงเรียนวัดสามเรือน,โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง,โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง, โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์,
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร และโรงเรียนวัดบ้านหว้า  โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com