รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2563


การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่อง กิจกรรม CSR ปี 2563 มีผู้เขา้ร่วมประชุมจำนวน 28 โรงเรียน เพื่อเป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม CSR ร่วมกันของปี 2563 นี้
ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ATTC


 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com