รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2564


การประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย CSR Hi-Tech เรื่องแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการสาธาณะประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี ในรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564

บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา นำคณะปฏิรูปการศึกษา และคณะผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM หรือ CPAll ซึ่งไดรับ้ความรู้
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการปรับรูปแบบกิจกรรมการทำงานในสายงานการศึกษา ทั้งด้าน การเรียนรู้หลักสูตรค้าปลีก ค้าส่ง บริหาร วิศวกรรม ภาษาศาสตร์(จีน-อังกฤษ) การจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประกอบอาหาร ร้านอาหาร โมเดล7-11และการใช้ระบบ IA กับการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งสายอาชีพและสามัญ ที่ถูกพัฒนามาอย่างลงตัว ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 หลักสูตรเจลแอลกอฮอล์ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ได้รับเกียรติจากคุณอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ATTC

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ สำนักงานแนะแนวและรับเข้า พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมหารือแนวทางการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
ของ นักเรียนด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ATTC

กิจกรรรมโครงการ Hi-Tech English Camps New Normal (Online) 2564 วันที่ 17 กันยายน
2564 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปาริก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาราม เป็น
ประธานเปิดงาน และ นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
กล่าวแสดงความยินดีในการจัดกิจกรรม

คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวะดพระนครศรีอยุธยา บรรยาย
ให้ความรู้แก่สถานประกอบการ ในหัวข้อ ยุทธวิธีบริหารคนในองค์กรที่ไม่ให้ติดเชื้อ Covid-19
ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด วันที่ 6 สิงหาคม 2564

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) จัดพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  ได้รับเกียรติจากคุณวิทยา บุรณศิริ อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ประธานร่วมในพิธี มีนักเรียนได้รับทุน
จำนวน 61 ทุน จาก 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร), โรงเรียนปราสาททองวิทยา, โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง, โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์,
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร, โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม,โรงเรียนวัดสามเรือน, โรงเรียนราษฎร์บำรุง, โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด, โรงเรียนบ้านบางกระสั้น, โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง, รงเรียนวัดบ้านหว้า
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com