รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2564


การประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย CSR Hi-Tech เรื่องแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการสาธาณะประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี ในรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564

บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา นำคณะปฏิรูปการศึกษา และคณะผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM หรือ CPAll ซึ่งไดรับ้ความรู้
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการปรับรูปแบบกิจกรรมการทำงานในสายงานการศึกษา ทั้งด้าน การเรียนรู้หลักสูตรค้าปลีก ค้าส่ง บริหาร วิศวกรรม ภาษาศาสตร์(จีน-อังกฤษ) การจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประกอบอาหาร ร้านอาหาร โมเดล7-11และการใช้ระบบ IA กับการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งสายอาชีพและสามัญ ที่ถูกพัฒนามาอย่างลงตัว ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 หลักสูตรเจลแอลกอฮอล์ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ได้รับเกียรติจากคุณอาทิตยา กลั่นดีมา ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ATTC

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ สำนักงานแนะแนวและรับเข้า พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมหารือแนวทางการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
ของ นักเรียนด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ATTC

กิจกรรรมโครงการ Hi-Tech English Camps New Normal (Online) 2564 วันที่ 17 กันยายน
2564 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปาริก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาราม เป็น
ประธานเปิดงาน และ นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
กล่าวแสดงความยินดีในการจัดกิจกรรม

คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวะดพระนครศรีอยุธยา บรรยาย
ให้ความรู้แก่สถานประกอบการ ในหัวข้อ ยุทธวิธีบริหารคนในองค์กรที่ไม่ให้ติดเชื้อ Covid-19
ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด วันที่ 6 สิงหาคม 2564
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com