รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2557ATTC จัดงาน ATTC MEETING สมาชิกและสถานประกอบการในนิคมฯ ไฮเทค เพื่อชีแจ้ง
กิจกรรมและหลักสูตรอบรมต่างในปี 2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เมื่อช่วงเช้า โดย คุณธนา
คล่องณรงค์ ณ ATTC


กิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


กศน.อำเภอบางปะอิน จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้นักศึกษา กศน.เกี่ยวกับการเคลื่อน
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ในประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 วิทยากรโดย อ.ธนา
คล่องณรงค์ ณ ATTC
การอบรม หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 4,11,18,25 ต.ค.2557 วิทยากร
โดย อ.ดวงพร รื่นเรื่องฤทธิ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ณ ATTC


การอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC (ภาษาอังกฤษ
สำหรับฟังพูด) วันที่ 2, 9, 16, 23, 30 ส.ค. 6, 13, 20, 27 ก.ย. และ 4 ต.ค. 2557 วิทยากรโดยผู้มี
ความรู้และู้เชียวชาญด้านภาษา ณ ATTC
ภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตร Beautiful English Course 4-6 วันที่ 13,20,27 ก.ย.และ 4,11
ต.ค.57 วิทยากรโดย อ.ภาสกร กลิ่นจันทร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


รองคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดนำคณะผู้บริหาร
Gloucestershiire College เยี่ยมชม ATTC หารือความร่วมมือต่างๆ ในอนาคตที่จะเป็นประโยชน
์ต่อภาคอุตสาหกรรม
ภาพกิจกรรม โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด โรงเรียน ที่เข้าร่วม 1.โรงเรียนวัดสุคันธาราม 2.โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร โดย
ได้รับเกียรติจาก คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข กล่าวเปิดงาน
 


การนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนรอบนิคมฯไฮเทค จำนวน 8 โรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติ จากรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ, รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน และคุณทวิช เตชะนาวากุล เป็นผู้มอบ ทุนการศึกษาและหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 500 เล่ม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557


ภาพอบรมหลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 โดยวิทยากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดกิจกรรมนำคณะผู้บริหารโรงเรียนรอบนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ Eco-School ของโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557


รวมภาพกิจกรรมโครงการ Hi-Tech Asean Day เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.สุชาติ มาลากรรณ์ กล่าวเปิดงาน รวมทั้ง ผู้บริหาร. 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียน วัดโพธิ์ โรงเรียนวัดบ้านหว้า โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนเสริมปัญญา และ โรงเรียนราษฎร์นิรมิต เข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย
และภายในงานยังมีการแสดงวิทยาศาสตร์ของศูน์วิทย์ฯ เพื่อการเรียนรู้ จ.อยุธยา และ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นักเรียนเข้าร่วม 300 คน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


เก็บตกภาพการโครงการ การผลิตน้ำดื่มและน้ำผลไม้ในภาชนะปิดสนิทให้ได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


โครงการ Hi-Tech English Camps (For AEC 2014) รุ่นที่ 2 โรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียน
วัดโพธิ์ โรงเรียนราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม ในวันที่ 2,9,16 กรกฎาคม 2557 ซึ่ง
ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วีรภัทร ภัทรกุล ม.ราชภัฏพระนคร
ศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่เด็กๆ และคุณปราณี ไชยเดช แรงงาน จ.อยุธยา มอบรางวัลและกล่าวปิดงาน
โครงการ Hi-Tech English Camps (For AEC 2014) รุ่นที่ 1 โรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียน
วัดสุคันธาราม โรงเรียนวัดบ้านหว้า และโรงเรียนเสริมปัญญา เมื่อวันที่ 4,11,18 มิุถุันายน 2557
ได้รับเกียรติจากผู้อำนวย การสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค คุณธนา คล่องณรงค์
กล่าวเปิดงาน และประธานสภาอุตสาหกรรม คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ, คุณวิโรจน์ เฉลิมรัตนาพร
ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดและงานขาย จากสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวโอวาสให้แก่เด็กๆ


อบรมวันแรกของหลักสูตร Beautiful English II สำหรับหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557
โดยวิทยากรผู้มากความสามารถในภาษาอังกฤษ อ.ภาสกร กลิ่นจันทร์ ณ ATTC
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนรอบนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ที่จะริเริ่มดำเนินกิจกรรม Eco-School ด้วยความสมัครใจที่จะเห็น
โรงเรียนได้ปลูกฝังการรักษาสภาพแวดล้อมให้กับเยาวชน
   


โครงการฝึกอาชีพสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1/2557 ณ ATTC วันที่ 18 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่าง กศน.อำเภอบางปะอิน สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค และ ศูนย์เทค
โนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com