รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ปี 2562พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท
ภาคเอกชน 5 แห่ง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


พิธีเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับ
เกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตร" SI:Automation
system integration&commissioning (รุ่นที่2) อบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร
SI Designer:AI data system design for Automation production ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เดชา
พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต2 เป็นประธานเปิดงานโครงการ ระยะเวลาอบรม เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562

เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร SI Design; Automation
Machinery and Machanical Design เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562 (30 วัน) ณ บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนโครงการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน และ ATTC
เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร Automation System Integration&Commissionion เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 จำนวน (25 วัน) ณ บริษัททีม
พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี

เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร
"SI Warrior:Robotics Peripheral System Integration & Commissioning" (25 วัน) โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณวิโรจน์ เฉลิมรัตนาพร ผู้จัดการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจและบริการ สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา และประธานสภาอุตสา- หกรรม จ.อ่างทอง มาร่วมพิธี ณ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ ATTC และ มภร.พระนครศรีอยุธยา อบรมสัมมนาในโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในหลักสูตร Si Warrior (25 วัน) วิชา Automation
system integration&Commissioning เดือนมกราคม-เมษายน 2562 ณ มภร.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน และ คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติ


 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com