รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ปี 2558ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การกำหนดกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานและ Die Layout ด้วย
โปรแกรม Auto Form ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ณ ม.ราชภัฏพระนครศรอยุธยา วิทยากรโดย
อ.มนูญ เหล็กไหล
ความร่วมมือระหว่าง สถาบันไทย-เยอรมัน กับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานพระนครศรีอยุธยา และ
ATTC จัดการอบรม หลักสูตร การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ดิจิตอลงานโลหะและพลาสติกทาง
วิศวกรรม ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558


ภาพโครงการความร่วมมือสถาบันไทย-เยอรมัน, สำนักงานฝีมือแรงงาน และ ATTC จัดสัมมนา
หลักสูตร การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ดิจิตอลโลหะและพลาสติกทางวิศวกรรม ในระหว่างวันที่
19-21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาแรงงาน จังหวัดลำพูน 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com