รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ปี 2561การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานในโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ สำหรับปีี 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน


 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com