รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ปี 2557ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ATTC และ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มภร.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมลงนาม วันที่ 11 มิถุนายน 57 ณ มภร.พระนครศรีอยุธยา


สัมมนาหลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ Punch Die Progressive ด้วย
โปรแกรมระบบสามมิติ" วันที่ 22,29-30/05/57 โดย อ.มนูญ เหล็กไหล ณ มภร.พระนครศรีอยุธยา
หลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ Mold Injection ด้วยโปรแกรม
ระบบสามมิติ วันที่ 15-17 พ.ค.2557 โดย อ.มนูญ เหล็กไหล ณ มภร.พระนครศรีอยุธยา


ภาพการอบรมวันที่ 25-26-28 เมษายน 2557 หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
แม่พิมพ์ Punch Die Forming ด้วยโปรแกรมระบบสามมิติ สนับสนุนจากสถาบันไทยเยอรมัน
สัมมนาวันที่สองของโครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขา
การจัดการ วิทยากรโดย อ.ภาวิภา มณีรัตน์ วันที่ 14/มี.ค./57 ณ มทร.สุวรรณภูมิ วาสุกรี


เก็บตก วันสุดท้ายของโครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ในหลักสูตร
Productivity Tools ด้านคุณภาพ วันที่ 11/มี.ค/57 โดย อ.อนุชิต โอสถานนท์ ณ มทร.วาสุกรี
การดูงาน บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด ของนักศึกษาปริญญาตรี มทร.สุวรรณภูมิ
วาสุกรี โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหรรม วันที่ 10 มี.ค.57 ทางบริษัทฯ
ขอขอบพระคุณ บริษัท ซันเด้น ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเยี่ยมชมและดูงานเป็นอย่างยิ่ง..


เก็บตกภาพช่วงเช้า ของโครงการเตรียมความพร้อม บุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร
"ความปลอดภัยและระบบมาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม" วันที่ 7 มี.ค.2557 วิทยากรโดย
อ.ชัชวาลย์ มะผล ณ มทร.วาสุกรี
เก็บตกภาพช่วงบ่าย ของโครงการเตรียมความพร้อม บุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร
"กฎหมายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและดิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 7 มี.ค.2557
วิทยากรโดย อ.ชัชวาลย์ มะผล ณ มทร.วาสุกรี


ภาพอบรมช่วงเช้า ของโครงการ เตรียมความพร้อม บุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร "นิสัย
อุตสาหกรรม ละการพัฒนาบุคลิกภาพ / เศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 6 มนาคม.2557 วิทยากรโดย
อ.อธิพงศ์ อิสสะอาด ณ มทร.วาสุกรี
ภาพช่วงบ่าย โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร"จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการทำงานภาคอุตสาหกรรม" วันที่ 6 มี.ค.57 วิทยากรโดย อ.สมหวัง ถุงสุวรรณ
ณ มทร.วาสุกรี


ภาพช่วงเช้า ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร "พื้นฐาน
การบริหารงานเชิงคุณภาพ" วันที่ 5 มี.ค.57 วิทยากรโดย อ.ณรงค์ มโนวชิรสรรค์ ณ มทร.วาสุกรี
เก็บตกช่วงบ่าย โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร การทำงาน
เป็นทีม การสื่อความและภาวะผู้นำ วันที่ 5 มี.ค.57 โดย อ.ณรงค์ มโนวชิรสรรค์ ณ มทร.วาสุกรี


เก็บตกช่วงเช้า โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร "Software
สำหรับอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย/พรบ.ด้าน IT/การใช้อิเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์" เมื่อวันที่
4 มี.ค.2557 วิทยากรโดย อ.ชุติมา กลั่นไพฑูรย์ ณ มทร.วาสุกรี
เก็บตกช่วงบ่าย โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร "Software สำหรับอุตสาหกรรม ด้านการใช้ระบบ ERP/ ด้านการใช้โปรแกรมสำหรับอุตสาหกรรม" เมื่อวันที่
4 มี.ค.57 วิทยากรโดย อ.ชุติมา กลั่นไพฑูรย์ ณ มทร.วาสุกรี


ภาพช่วงเช้า โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษ
สำหรับอุตสาหกรรม" วันที่ 3 มี.ค.2557 วิทยากรโดย อ.กอบชัย เมฆดี ณ มทร.วาสุกรี
ภาพช่วงบ่าย โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหรรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สำหรับวิศวกร" วันที่ 3 มี.ค.2557 วิทยากรโดย อ.กอบชัย เมฆดี ณ มทร.วาสุกรี


โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และ ATTC อบรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.57, 3-7,10-11 มี.ค.57 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกร
การบรรยาย เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในตนเองก่อนการทำงาน" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com