m
 
     
 

รวมภาพกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ปี 2564
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัดสำนักงานนิคมฯ บ้านหว้า โดยนางอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.สน.บว.และทีมงาน ดำเนินงานตามแผน Eco มิติเศรษฐกิจ:โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชน โดยการทำปุ๋ยหมักขจาก
ผักตบชวา ซึ่งดำเนินงานร่วมกันกับชุมชนบ้านโพ มีผู้นำท้องถิ่น คือ นายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายก อบต.บ้านโพ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านโพ
(เกาะพระ) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


สำนักงานนิคมฯ บ้านหว้า โดยนางอาทิตยา กลั่นดีมา ดำเนินกิจกรรมตามแผน CSR การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมโครงการธงขาวดาวเขียว ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจประเมินโรงงานเข้าร่วมประชุมในส่วนของ กนอ.นำโดย ผอ.พิทยา แดงมณี ผอ.กปก.1 ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ซึ่งอยู่โดยรอบนิคมฯ บ้านหว้า(ไฮเทค) หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจ
ประเมินโรงงานได้เดินทางไปตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์ 5 มิติ 13 หัวข้อ 22 ด้าน ณ บริษัท โอกิทานิ และบริษัท ไบโอเนท เอเชีย จำกัด ในวันที่ วันที่ 29 มีนาคม 2564


สำนักงานนิคมฯบ้านหว้า โดยนางอาทิตยา กลั่นดีมามา ผอ.สน.บว.และทีมงาน ร่วมกับอบต.บ้านโพ นำโดยนายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายก อบต.บ้านโพ ดำเนินกิจกรรม CSR ในโครงการ
ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน ตามแนวทาง CSR in process :ISO 26000 มิติการสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ มีชุมชนบ้านโพและชุมชนขนอนหลวงเข้าร่วมในกิจกรรมประมาณ 120 คน
ในวันที่ 30 มีนาคม 2564


นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.สน.บว.พร้อมทีมงานจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วันบ้านพาสน์ อ.บางปะอิน เพื่อเป็นสิริมงคล
และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ตามแผน CSR การสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน (CSR อื่นๆ) โดยร่วมกับ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท อบต.บ้านโพ ชุมชนบ้านโพ และผู้ประกอบ
การในนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ทั้้งนี้ นายอำเภอบางปะอิน นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 200 คน


คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) โดยบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด มีความยินดีขอส่งมอบรถตู้ Toyota Commuter 2.8 D เกียร์ออโต
้ สีขาว เพื่อส่งมอบให้แก่ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์ใช้สอยในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้(ไฮเทค)


คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โดยบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด มอบรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมอุปกรณ์พยาบาล โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณภานุ แย้มศรี ได้รับมอบ และส่งมอบต่อให้แก่ โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในภารกิจ รับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และภารกิจอื่นๆ
ของโรงพยาบาลต่อไป ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โดย คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานบริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด มอบ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง แก่ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลวังน้อย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ โรงพยาบาลบางปะอิน ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564


คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด ได้มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง เพื่อใช้ในภาระกิจสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ปัจจุบัน อุปกรณ์ที่มอบประกอบด้วย ชุด PPE 100 ชุด หน้ากากอนามัย N95 40 ชิ้น Face shield 50 ชิ้น และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 10 เครือง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้รับ
เกียรติจาก คุณวิทยา บูรณศิริ อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณนัทธี บ่อสุวรรณ อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการสํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) รวมทั้งผู้บริหารจากหลายหน่วยงานมาร่วมพิธี โดยมีคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้บริหารบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด เป็นผู้มอบอุปกรณ์ดังกล่าว
ให้กับ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาล วังน้อย และโรงพยาบาลบางไทร


คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้บริหารบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ได้ร่วมหารือกับ คุณวิทยา บูรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
คุณนัทธี บ่อสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนชุมชนเราสู้ฝ่าวิกฤตโควิด ต.เชียงรากน้อย ในการผลิตยาต้านโควิด-19
"ฟ้าฟ้าทะลายโจร" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยใีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ป่วยเป็นโควิด-19 ระยะเเรก โดยจะดำเนินการในเร็ววันนี้ และขอขอบคุณ คุณวิทยา บูรณศิริ
ที่กรุณาสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่


คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด มอบยาฟ้าทะลาย
โจร ให้กับ คุณนัทธี บ่อสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,600
ขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชนที่มีความต้องการใช้เป็นยารักษาโรค Covid-19 ในระยะเริ่มต้น
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) จัดพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  ได้รับเกียรติจากคุณวิทยา บุรณศิริ อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ประธานร่วมในพิธี มีนักเรียนได้รับทุน
จำนวน 61 ทุน จาก 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร), โรงเรียนปราสาททองวิทยา, โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง, โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์,
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร, โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม,โรงเรียนวัดสามเรือน, โรงเรียนราษฎร์บำรุง, โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด, โรงเรียนบ้านบางกระสั้น, โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง, รงเรียนวัดบ้านหว้า
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com