m
 
       
 

รวมภาพกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ปี 2564
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัดสำนักงานนิคมฯ บ้านหว้า โดยนางอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.สน.บว.และทีมงาน ดำเนินงานตามแผน Eco มิติเศรษฐกิจ:โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชน โดยการทำปุ๋ยหมักขจาก
ผักตบชวา ซึ่งดำเนินงานร่วมกันกับชุมชนบ้านโพ มีผู้นำท้องถิ่น คือ นายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายก อบต.บ้านโพ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านโพ
(เกาะพระ) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


สำนักงานนิคมฯ บ้านหว้า โดยนางอาทิตยา กลั่นดีมา ดำเนินกิจกรรมตามแผน CSR การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมโครงการธงขาวดาวเขียว ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจประเมินโรงงานเข้าร่วมประชุมในส่วนของ กนอ.นำโดย ผอ.พิทยา แดงมณี ผอ.กปก.1 ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ซึ่งอยู่โดยรอบนิคมฯ บ้านหว้า(ไฮเทค) หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจ
ประเมินโรงงานได้เดินทางไปตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์ 5 มิติ 13 หัวข้อ 22 ด้าน ณ บริษัท โอกิทานิ และบริษัท ไบโอเนท เอเชีย จำกัด ในวันที่ วันที่ 29 มีนาคม 2564


สำนักงานนิคมฯบ้านหว้า โดยนางอาทิตยา กลั่นดีมามา ผอ.สน.บว.และทีมงาน ร่วมกับอบต.บ้านโพ นำโดยนายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายก อบต.บ้านโพ ดำเนินกิจกรรม CSR ในโครงการ
ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน ตามแนวทาง CSR in process :ISO 26000 มิติการสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ มีชุมชนบ้านโพและชุมชนขนอนหลวงเข้าร่วมในกิจกรรมประมาณ 120 คน
ในวันที่ 30 มีนาคม 2564


นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.สน.บว.พร้อมทีมงานจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วันบ้านพาสน์ อ.บางปะอิน เพื่อเป็นสิริมงคล
และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ตามแผน CSR การสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน (CSR อื่นๆ) โดยร่วมกับ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท อบต.บ้านโพ ชุมชนบ้านโพ และผู้ประกอบ
การในนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ทั้้งนี้ นายอำเภอบางปะอิน นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 200 คน


คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) โดยบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด มีความยินดีขอส่งมอบรถตู้ Toyota Commuter 2.8 D เกียร์ออโต
้ สีขาว เพื่อส่งมอบให้แก่ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์ใช้สอยในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้(ไฮเทค)


คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โดยบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด มอบรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมอุปกรณ์พยาบาล โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณภานุ แย้มศรี ได้รับมอบ และส่งมอบต่อให้แก่ โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในภารกิจ รับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และภารกิจอื่นๆ
ของโรงพยาบาลต่อไป ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
 
 
 


บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com