m
   
 
           
 

รวมภาพกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ปี 2562
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัดสนง.นิคมฯ บ้านหว้า จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงมาตร-
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของนิคมฯ บ้านหว้า พร้อมขอรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิ
ภาพต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ชั้น 1 วันที่ 19 มีนาคม 2562

สนง.นิคมฯ บ้านหว้า จัดทำโครงการ กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสุข ดยให้จัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิตจากพนักงานในสถานประกอบการภายในนิคมฯ บ้านหว้า เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือสัง
คมโดยมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
และ สำรองไว้รักษาผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ณ อาคารใหม่ สนง.นิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค)
วันที่ 14 มีนาคม 2562

สำนักงานนิคมบ้านหว้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม “ธงขาวดาวเขียว” ์เพื่อให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯ มีโอกาสรับรู้และมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของโรงงาน
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินเข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน และ
ตัวแทนของบริษัทฯ นำคณะกรรมการเดินเยี่ยมชมรอบ บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

นิคมฯ บ้านหว้า และผู้ประกอบการในนิคมฯ ร่วมมอบ ขนมและจักรยานให้กับเทศบาล
ปราสาททอง อบต.บ้านโพ อบต.บ้านหว้า ชุมชนบ้านเลนหมู่ 2 และหมู่ 4 โรงเรียนบ้านโพ โรงเรียนบ้านหว้า เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) วันพฤหัสบดี 10 มกราคม พ.ศ. 2562

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ร่วมกับ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และ ชมรมบริหารงานบุคคลไฮเทค จัดกิจกรรม “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน สานสัมพันธ์นิคมไฮเทค”
เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลบางปะอิน ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 – 09.30 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ได้รับเกียรติจาก
คุณสุโชติ ศิริยานนท์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และ คุณสมนึก  แสนสมบูรณ์สุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้มีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 800 คน 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com