m
   
 
         
 

รวมภาพกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ปี 2563
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ร่วมกับ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และ
ผู้ประกอบการในนิคมฯ  ร่วมมอบเงินและสิ่งของให้กับหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน เพื่อใช้ใน
การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยมี นางอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า และ นายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) เป็นตัวแทนในการมอบ ในวันที่ วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563


คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) และคุณพรชัย
วงษ์โอวาท หัวหน้าแผนกระบบผลิตน้ำประปา ร่วมชี้แจงข้อมูล และรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ีความมั่นใจและรับทราบสถานการณ์ที่เป็น
จริง โดยมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ในวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม “ธงขาวดาวเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนโดยรอบ
นิคมฯ มีโอกาสรับรู้ และมีส่วนรวมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของโรงงาน คณะกรรมการตรวจประเมิน เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงาน โดยมีตัว
แทนของบริษัทฯ นำคณะกรรมการตรวจประเมินเยี่ยมชมบริษัท ควอล-โปร คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น.


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานใน
สถานประกอบการการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เพื่อนำโลหิตไปช่วย
เหลือสังคม โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยในกรณี
ฉุกเฉินและสำรองไว้รักษาผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ร่วมกับ ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และชมรมบริหารงานบุคคลไฮเทค จัดกิจกรรม “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน สาน
สัมพันธ์นิคมไฮเทค ครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจาก นายวัชระ กระแสร์ฉัตร นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในการเปิดงาน มี บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สำนักงานนนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า, คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข, บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท มิตซุยไฮเทค(ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ริเก้น
อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แมรีกอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการในนิคมฯ ที่ร่วมออกบูธอาหารเพื่อแจกกจ่ายให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนน้ำดื่มในงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อำเภอนครหลวง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการภายในนิคมฯ และประชาชนเข้าให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


การตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการ “ธงขาวดาวเขียว” ณ บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม “ธงขาวดาวเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯ มีโอกาสรับรู้และมีส่วนรวมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงาน


การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
ครั้งที่ 2/2562 และ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า วันที่ 13 ส.ค.
2563 สำนักงานนิคมฯ บ้านหว้า จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงมาตร
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
นิคมฯ บ้านหว้า พร้อมขอรับฟังข้อเสนอแนะ และปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต่อไป


การซ้อมแผนอุทกภัยนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ร่วมกับ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องในพื้นที่ดำเนินการฝึกซ้อมแผน อุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านการป้องกัน การสื่อสาร
ประสานงาน การแจ้งเตือน การรับมือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และการอพยพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน ณ บริเวณ
ลานด้านข้างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com