ภาพกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 หลักสูตร การทำสบู่สมุนไพร วันที่ 19 เมษายน 2566
วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา ณ ATTC
พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ บริษัท ไทยแอดวานซ์
เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท อาโซโลตล์ จำกัด
วันที่ 18 มีนาคม 2565

พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ วิทยาลัย
การอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 8 เมษายน 2565

พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ Intertek
Industry and Certification Services (Thailand)
Company Limited. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 
 
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com