images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th

images by free.in.th
images by free.in.th
 


ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 14 คุณสุนิษา

ฝ่ายฝึกอบรม
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 13
ต่อ 15
ต่อ 16
ต่อ 16
คุณเสาวลักษณ์
คุณกัญญาภัค
คุณนฤมล
คุณอภิญญา
โครงการพิเศษ คุณชนาภา #15
เบอร์มือถือ 086-3133071

ฝ่ายการเงิน
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 11 คุณสุพัตรา

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค
เบอร์โทร 035-350137-8
035-729061
ต่อ 17-21 คุณทวิดา
เบอร์มือถือ 086-3133072

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
นิคมอุตสากรรมไฮเทค
เบอร์โทร
035-350333

ห้องสมุดประชาชนฯ ไฮเทค
เบอร์โทร 035-350137-8 #15
คุณกัญญาภัค

images by free.in.th 
ฟรี Counter

 


 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ขอเชิญชวนท่านสมาชิกบริษัท โรงงานต่างๆ
และผู้ืที่สนใจ สมัครเป็นสมาชิก ATTC ปี 2557 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
รายละเอียดอ่านต่อ>>


วันที่

หลักสูตร

1 ธ.ค.2559 หลักสูตรพิเศษ!! การประมาณค่าความไม่แน่นอนสำหรับการวัดทางไฟฟ้า
ค่าลงทะเีบียน 1,000 บาท
2 ธ.ค.2559 หลักสูตรพิเศษ!! การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0
วิทยากรโดย ดร.ทอง พุทธรอด เพียง 700 บาท พิเศษสุดๆ สำหรับสมาชิก 500 บาท
20 ธ.ค.2559 หลักสูตร การควบคุมทรัพยากรด้านการวัดตามข้อกำหนด ISO9001:2015
บุคคลทั่วไป ราคา 600 บาท สมาชิกและลูกค้าสอบเทียบ ราคา 400 บาท
21 ม.ค.2560 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี NEW!!
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ราคาสมาชิก 1,500 บาท ทั่วไป 1,700 บาท


วันที่
หลักสูตร
2 ธ.ค.2559 โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชน รุ่นที่ 1 (การทำสาคูไส้หมู)
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
7 ธ.ค.2559 รุ่นที่ 1 โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ จ.อยุธยา
8 ธ.ค.2559 รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ จ.อยุธยา
16 ธ.ค.2559 โครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนตารางกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจำปี 2559

วันที่
กิจกรรม
โรงเรียน
จำนวน
รุ่นที่ 1
8,15,22 มิถุนายน 2559
โครงการ Hi-Tech English Camps
(For AEC 2015)
1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
3. โรงเรียนเสริมปัญญา
100 คน
รุ่นที่ 2
6,13,27 กรกฎาคม 2559
โครงการ Hi-Tech English Camps
(For AEC 2015)
1. โรงเรียนบ้่านโพธิ์
2. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
3. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
100 คน
รุ่นที่ 3
7,14,21 กันยายน 2559
โครงการ Hi-Tech English Camps
(For AEC 2015)
1. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
2. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
3. โรงเรียนวัดทำใหม่
4. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
130 คน
รุ่นที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการสืบสานเยาวชนดนตรีไทย
ในวิสาหกิจชุมชนตคลาดโก้งโค้ง
1. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
25 คน
รุ่นที่ 2
มีนาคม 2559
โครงการสืบสานเยาวชนดนตรีไทย
ในวิสาหกิจชุมชนตคลาดโก้งโค้ง
1. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
25 คน
วันที่ 8 สิงหาคม 2559
โครงการ Hi-Tech Asean Day 1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
3. โรงเรียนวัดโพธิ์
4. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
5. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
6. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
7. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
8. โรงเรียนวัดสามเรือน
9. โรงเรียนวัดทำใหม่
250 คน
16 ธันวาคม 2559
โครงการ วันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ครั้งที่ 7 และมอบทุนการศึกษานิคมอุต-สาหกรรมไฮเทค
1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
3. โรงเรียนวัดโพธิ์
4. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
5. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
6. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
7. โรงเรียนเสริมปัญญา
8. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
9. โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
10. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
600 คน
รุ่นที่ 1
7 ธันวาคม 2559
โครงการ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
เตรียมพร้อมสู่ ECO-SCHOOL
(โรงเรียนละ 10 คน , ทัศนศึกษาดูงาน)
1. โรงเีรียนวัดบ้านหว้า
2. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
3. โรงเรียนเสริมปัญญา
4. โรงเรียนวัดสามเรือน
40 คน
รุ่นที่ 2
8 ธันวาคม 2559
โครงการ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
เตรียมพร้อมสู่ ECO-SCHOOL
(โรงเรียนละ 10 คน , ทัศนศึกษาดูงาน)
1. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
2. โรงเรียนวัดทำใหม่
3. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
30 คน
รุ่นที่ 1
19 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการฝึกอาชีพสำหรับเยาวชนและชุมชน 1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. ชุมชนรอบนิคม
50 คน
รุ่นที่ 2
เมษายน 2559
โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชน
หลักสูตร ช่างล้างแอร์
1. ชุมชนรอบนิคม
2. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
รุ่นที่ 1
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
โครงการร่วมมือ กศน.อำเภอบางปะอิน กับ
ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และใช้งานประจำวัน
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
รุ่นที่ 2
เมษายน - พฤษภาคม 2559
โครงการร่วมมือ กศน. อำเภอบางปะอิน กับ
ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อม
เป็นมัคคุเทศก์ (เบื้องต้น)
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
พฤษภาคม - มิถุนายน
2559
โครงการ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสาร
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คนหน้าหลัก l ประวัติ l บริการ l โครงการพิเศษ l ติดต่อเรา

 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0145541000687 โทรศัพท์ 0-3535-0137-8 โทรสาร 0-3535-0136
อีเมล์:  attc_ayutthaya@hotmail.com, attc-training@hotmail.com