การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการ และ คุณธนิศร์ คล่องณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.ไฟน์เท็ค จำกัด กล่าวแสดงความยินดี

การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท พี เค ไฟน์เท็ค จำกัด
และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

พิธีเปิดการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 4 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ความร่วมมือระหว่างบริษัท พี เค ไฟน์เท็ค จำกัดและ
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

ความร่วมมือระหว่าง บริษัทพี่.เค.ไฟน์เท็ค จำกัด และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด พิธีเปิด
การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบ
อัตโนมัติ รุ่นที่ 5 วันที่ 29-31พฤษภาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ ATTC และ บ.ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก.
ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตั้งแต่วันที่ 9-10,
16-17,23-24,30 มิถุนายน, 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 10 วัน โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อํานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด

ความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ ATTC และ บ.ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก.
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตร Automation
System&Industrial Robotic System โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ู้อํานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็ก-
ทรอนิกส์ กล่าวเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ โดยอบรม 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-12,18-19,25-26 มิถุนายน.2-3,9-10
กรกฎาคม.2563

การอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015& IATF
16949:2016 รุ่น่ 1 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2563 โดย อ.ปรัญญา พละพันธุ์ ณ ATTC

การสัมมนาหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015&IATF
16949:2016 รุ่น่ 2 วันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยากร โดย อ.ปรัญญา พละพันธุ์ ณ ATTC

การสัมมนาหลักสูตร การนำเครื่องมือพื้นฐานมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเพื่อเพิ่มผลผลิตในยุค 4.0 วันที่ 15-17
กรกฎาคม 2563 วิทยากร โดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ ATTC

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทภาคเอกชน 5 แห่ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตร SI:Automation system tegration&commissioning
(รุ่นที่2) อบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Designer:
AI data system design for Automation production ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต2 เป็นประธานเปิดงานโครงการ ระยะเวลาอบรม เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร "SI Design; Automation Machinery
and Machanical Design" วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริษัท นิเด็ค โคปาล (ปท.) จำกัด สนับสนุนโครงการโดย
สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร Automation System Integration&Commissionion เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 จำนวน (25 วัน) ณ บริษัททีม
พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร SI Design; Automation Machinery
and Machanical Design เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562 (30 วัน) ณ บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนโครงการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน และ ATTC


สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ ATTC และ มภร.พระนครศรีอยุธยา อบรมสัมมนาในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในหลักสูตร Si Warrior (25 วัน) วิชา Automation system integration&Commissioning
เดือนมกราคม-เมษายน 2562 ณ มภร.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าว
เปิดงาน และ คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติ


ท่านคณบดีและอาจารย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกับ
คุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และคุณวิโรจน์
เฉลิมรัตนาพร ผู้จัดการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจและบริการ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 
วันที่ หลักสูตรประจำเดือน
18 ส.ค.2563 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Requirements
20-21 ส.ค.2563 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
27-28 ส.ค.2563 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
10 ก.ย.2563 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจด้วยวิธี 7Q
11 ก.ย.2563 หลักสูตร อันตรายจากสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางเคมี
15 ก.ย.2563 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Uncertainty Of Calibration)
17-18 ก.ย.2563 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 14001:2015
19 ก.ย.2563 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี
22 ก.ย.2563 หลักสูตร การบริหารและการจัดการเครื่องมือวัด
24-25 ก.ย.2563 หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) โดยโปรแกรม MiniTab
(AIAG MSA 4th Edition)
29-30 ก.ย.2563 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
   

วันที่ โครงการ จำนวน
11 ม.ค.2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
พ.ค.ธ.ค.2563 โครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน
พ.ค.-ก.ย.2563 โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปี2 จำนวน 4 รุ่น 50 คน
ก.พ.-ต.ค.2563 โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชน จำนวน 4 รุ่น 25 คน
มิ.ย.-พ.ย.2563 โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง 10 รุ่น 25 คน
มิ.ย.-ก.ย.2563 โครงการ Hi-Tech English Camps ปีที่ 13 จำนวน 4 รุ่น 200 คน
5 ส.ค. 2563 โครงการกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมทักษะพัฒนาครู 4.0 50 คน
6 ส.ค. 2563 โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 3 400 คน
ก.ย.2563 โครงการ Art Club ปี 2 60 คน
ก.ค.2563 โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 30 คน
พ.ย.2563 โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 30 คน
18 ธ.ค.2563 โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 11
และมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
800 คน
      
 
 
 
 
 
 
 
 


บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com