ภาพการเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 1,7-9,14-15,21-23
มิถุนายน 2564 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดการอบรม

ภาพเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร Programmable Logic Contorl (PLC) วันที่ 5-6-7 มิถุนายน 2564 และ Smart Electronic ด้วย IOT
วันที่ 5-6,12 มิถุนายน 2564 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ความรู้ทั่วไปอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และนิสัยอุตสาหกรรม"

ภาพการเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม (Smart Factory 4.0) วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 โดย
ผช.ศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กล่าวเปิด และ
คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์ ผจก. บจก.เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com