ภาพการเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 1,7-9,14-15,21-23
มิถุนายน 2564 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดการอบรม

ภาพเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร Programmable Logic Contorl (PLC) วันที่ 5-6-7 มิถุนายน 2564 และ Smart Electronic ด้วย IOT
วันที่ 5-6,12 มิถุนายน 2564 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ความรู้ทั่วไปอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และนิสัยอุตสาหกรรม"

ภาพการเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม (Smart Factory 4.0) วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 โดย
ผช.ศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กล่าวเปิด และ
คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์ ผจก. บจก.เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

ภาพเปิดอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม (Smart Factory 4.0) วันที่ 16-18 มิถุนายน 2564
ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง
การารเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

ภาพเปิดอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ (Application of PLC to Control Automation
Machines) วันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2564 (Online) วิทยากรโดย รศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ได้รับเกียรติจากดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ



















วันที่ หลักสูตรประจำเดือน
   
   
   

วันที่ โครงการ จำนวน
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
  โครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน
  โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปี2 จำนวน 4 รุ่น 50 คน
  โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชน จำนวน 4 รุ่น 25 คน
  โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง 10 รุ่น 25 คน
  โครงการ Hi-Tech English Camps ปีที่ 13 จำนวน 4 รุ่น 200 คน
  โครงการกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมทักษะพัฒนาครู 4.0 50 คน
  โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 3 400 คน
  โครงการ Art Club ปี 2 60 คน
  โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 30 คน
  โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 30 คน
  โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 11
และมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
800 คน
     


 
 
 
 
 
 
 
 




บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com