บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ัดพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  ได้รับเกียรติจากคุณวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และคุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
ประธานร่วมในพิธี มีนักเรียนได้รับทุน จำนวน 61 ทุน จาก 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม, โรงเรียน
ปราสาททองวิทยา, โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง, โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์, โรงเรียนราษฎร์
นิรมิตร, โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม,โรงเรียนวัดสามเรือน, โรงเรียนราษฎร์บำรุง, โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด, โรงเรียนบ้านบางกระสั้น, โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง, รงเรียนวัดบ้านหว้า

ภาพการเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 1,7-9,14-15,21-23
มิถุนายน 2564 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดการอบรม

ภาพเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร Programmable Logic Contorl (PLC) วันที่ 5-6-7 มิถุนายน 2564 และ Smart Electronic ด้วย IOT
วันที่ 5-6,12 มิถุนายน 2564 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ความรู้ทั่วไปอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และนิสัยอุตสาหกรรม"

ภาพการเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม (Smart Factory 4.0) วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 โดย
ผช.ศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กล่าวเปิด และ
คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์ ผจก. บจก.เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

ภาพเปิดอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม (Smart Factory 4.0) วันที่ 16-18 มิถุนายน 2564
ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง
การารเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

ภาพเปิดอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ (Application of PLC to Control Automation
Machines) วันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2564 (Online) วิทยากรโดย รศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ได้รับเกียรติจากดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com