ภาพกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเยาวชน ปี 1 (Automation & Robotics)
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ขอขอบคุณทีมวิทยากรจาก บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด และ
บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด

ภาพกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเยาวชน ปี 1 (Automation & Robotics)
รุ่นที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ขอขอบคุณทีมวิทยากรจาก บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด และ
บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด

ภาพกิจกรรมโครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง รุ่นที่ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566
โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์

ภาพกิจกรรมโครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง รุ่นที่ 5 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรพิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ บริษัท ไทยแอดวานซ์
เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท อาโซโลตล์ จำกัด
วันที่ 18 มีนาคม 2565

พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ วิทยาลัย
การอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 8 เมษายน 2565

พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ Intertek
Industry and Certification Services (Thailand)
Company Limited. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565


 
 
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com