images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th

images by free.in.th
images by free.in.th
 


ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 14 คุณสุนิษา

ฝ่ายฝึกอบรม
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 13
ต่อ 15
ต่อ 16
ต่อ 16
คุณเสาวลักษณ์
คุณกัญญาภัค
คุณนฤมล
คุณอภิญญา
โครงการพิเศษ คุณชนาภา #15
เบอร์มือถือ 086-3133071

ฝ่ายการเงิน
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 11 คุณสุพัตรา

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค
เบอร์โทร 035-350137-8
035-729061
ต่อ 17-21 คุณทวิดา
เบอร์มือถือ 086-3133072

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
นิคมอุตสากรรมไฮเทค
เบอร์โทร
035-350333

ห้องสมุดประชาชนฯ ไฮเทค
เบอร์โทร 035-350137-8 #15
คุณกัญญาภัค

images by free.in.th 
ฟรี Counter

 


 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ขอเชิญชวนท่านสมาชิกบริษัท โรงงานต่างๆ
และผู้ืที่สนใจ สมัครเป็นสมาชิก ATTC ปี 2557 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
รายละเอียดอ่านต่อ>>


วันที่

หลักสูตร

20 ต.ค. 2559 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากรโดย ดร.ทอง พุทธรอด พิเศษเพียง 1,000 บาท เท่านั้น!!
27-28 ต.ค.2559 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สมาชิก 1,800 บาท  ทั่วไป  2,000 บาท
29 ต.ค.2559 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ราคาสมาชิก 1,500 บาท ทั่วไป 1,700 บาท
29 ต.ค.2559 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี NEW!!
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ราคาสมาชิก 1,500 บาท ทั่วไป 1,700 บาท
17-18 พ.ย.2559 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน NEW!!
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ราคาสมาชิก 1,800 บาท
ทั่วไป 2,000 บาท
24-25 พ.ย.2559 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก NEW!!
วิทยากรโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค
ราคาสมาชิก 2,800 บาท ทั่วไป 3,200 บาท
26 พ.ย.2559 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี NEW!!
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ราคาสมาชิก 1,500 บาท ทั่วไป 1,700 บาท


วันที่
หลักสูตร
9 พ.ย.2559 รุ่นที่ 1 โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ จ.อยุธยา
30 พ.ย.2559 รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ จ.อยุธยา
16 ธ.ค.2559 โครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนตารางกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจำปี 2559

วันที่
กิจกรรม
โรงเรียน
จำนวน
รุ่นที่ 1
8,15,22 มิถุนายน 2559
โครงการ Hi-Tech English Camps
(For AEC 2015)
1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
3. โรงเรียนเสริมปัญญา
100 คน
รุ่นที่ 2
6,13,27 กรกฎาคม 2559
โครงการ Hi-Tech English Camps
(For AEC 2015)
1. โรงเรียนบ้่านโพธิ์
2. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
3. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
100 คน
รุ่นที่ 3
7,14,21 กันยายน 2559
โครงการ Hi-Tech English Camps
(For AEC 2015)
1. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
2. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
3. โรงเรียนวัดทำใหม่
4. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
130 คน
รุ่นที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการสืบสานเยาวชนดนตรีไทย
ในวิสาหกิจชุมชนตคลาดโก้งโค้ง
1. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
25 คน
รุ่นที่ 2
มีนาคม 2559
โครงการสืบสานเยาวชนดนตรีไทย
ในวิสาหกิจชุมชนตคลาดโก้งโค้ง
1. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
25 คน
วันที่ 8 สิงหาคม 2559
โครงการ Hi-Tech Asean Day 1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
3. โรงเรียนวัดโพธิ์
4. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
5. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
6. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
7. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
8. โรงเรียนวัดสามเรือน
9. โรงเรียนวัดทำใหม่
250 คน
16 ธันวาคม 2559
โครงการ วันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ครั้งที่ 7 และมอบทุนการศึกษานิคมอุต-สาหกรรมไฮเทค
1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
3. โรงเรียนวัดโพธิ์
4. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
5. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
6. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
7. โรงเรียนเสริมปัญญา
8. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
9. โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
10. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
600 คน
รุ่นที่ 1
9 พฤศจิกายน 2559
โครงการ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
เตรียมพร้อมสู่ ECO-SCHOOL
(โรงเรียนละ 10 คน , ทัศนศึกษาดูงาน)
1. โรงเีรียนวัดบ้านหว้า
2. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
3. โรงเรียนเสริมปัญญา
4. โรงเรียนวัดสามเรือน
40 คน
รุ่นที่ 2
30 พฤศจิกายน 2559
โครงการ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
เตรียมพร้อมสู่ ECO-SCHOOL
(โรงเรียนละ 10 คน , ทัศนศึกษาดูงาน)
1. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
2. โรงเรียนวัดทำใหม่
3. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
30 คน
รุ่นที่ 1
19 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการฝึกอาชีพสำหรับเยาวชนและชุมชน 1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. ชุมชนรอบนิคม
50 คน
รุ่นที่ 2
เมษายน 2559
โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชน
หลักสูตร ช่างล้างแอร์
1. ชุมชนรอบนิคม
2. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
รุ่นที่ 1
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
โครงการร่วมมือ กศน.อำเภอบางปะอิน กับ
ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และใช้งานประจำวัน
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
รุ่นที่ 2
เมษายน - พฤษภาคม 2559
โครงการร่วมมือ กศน. อำเภอบางปะอิน กับ
ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อม
เป็นมัคคุเทศก์ (เบื้องต้น)
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
พฤษภาคม - มิถุนายน
2559
โครงการ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสาร
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คนหน้าหลัก l ประวัติ l บริการ l โครงการพิเศษ l ติดต่อเรา

 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0145541000687 โทรศัพท์ 0-3535-0137-8 โทรสาร 0-3535-0136
อีเมล์:  attc_ayutthaya@hotmail.com, attc-training@hotmail.com