ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (รุ่น1) ได้รับ
เกียรติจากคุณสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ
ศึกษาและมีงานทำในอนาคต โดยคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ประธานคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายพิเศษหัวข้อ การวางแผน การศึกษาเพื่อมี
งานทำในอนาคต และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบรรยาย และจัดบูธกิจกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อยุธยา,วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
และ บจก.ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ มีโรงเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร)
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนวัดสะแกฯ, โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ และ
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ฯ

ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (รุ่น2) รอบบ่าย
โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชียงรากน้อยฯ, โรงเรียนวัดศิวาราม และโรงเรียน
วัดบ้านช้าง เพื่อได้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและมีงานทำในอนาคต
โดย คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ บรรยายพิเศษหัวข้อการวางแผนการศึกษาเพื่อมีงานทำในอนาคต รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ
มาร่วมบรรยาย และจัดบูธกิจกรรมให้กับเด็กๆ


ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (รุ่น 3) โดยมี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ),
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง, โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์,โรงเรียนทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์),โรงเรียนวัดสามเพลง
(สอนประดิษฐ์วิทยา) โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) เพื่อให้น้องๆได้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและมีงานทำในอนาคต โดยคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ บรรยายพิเศษ
หัวข้อ การวางแผนการศึกษาเพื่อมีงานทำในอนาคต และหน่วยงานต่างๆร่วมบรรยายและจัดบูธกิจกรรมให้กับเด็กๆภาพการเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 1,7-9,14-15,21-23
มิถุนายน 2564 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดการอบรม

ภาพเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร Programmable Logic Contorl (PLC) วันที่ 5-6-7 มิถุนายน 2564 และ Smart Electronic ด้วย IOT
วันที่ 5-6,12 มิถุนายน 2564 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ความรู้ทั่วไปอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และนิสัยอุตสาหกรรม"

ภาพการเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม (Smart Factory 4.0) วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 โดย
ผช.ศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กล่าวเปิด และ
คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์ ผจก. บจก.เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

 
 
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com