images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th
images by free.in.th

images by free.in.th
images by free.in.th
 


ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 14 คุณสุนิษา

ฝ่ายฝึกอบรม
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 13
ต่อ 15
ต่อ 16
ต่อ 16
คุณเสาวลักษณ์
คุณกัญญาภัค
คุณนฤมล
คุณอภิญญา
โครงการพิเศษ คุณชนาภา #15
เบอร์มือถือ 086-3133071

ฝ่ายการเงิน
เบอร์โทร 035-350137-8
ต่อ 11 คุณสุพัตรา

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค
เบอร์โทร 035-350137-8
035-729061
ต่อ 17-21 คุณทวิดา
เบอร์มือถือ 086-3133072

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
นิคมอุตสากรรมไฮเทค
เบอร์โทร
035-350333

ห้องสมุดประชาชนฯ ไฮเทค
เบอร์โทร 035-350137-8 #15
คุณกัญญาภัค

images by free.in.th 

 


 


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ร่าวกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดสัมมนา..ฟรี..เรื่อง การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001:2015 วันที่ 11-13 มกราคม 2560 วิทยากรโดย ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการดูงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ร่าวกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้นโยบาย Thailand Super Clustor เมื่อวันที่ 20-23 และ 26-27 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อ การวางแบบแผ่นลายวง


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ร่าวกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้นโยบาย Thailand Super Clustor เมื่อวันที่ 22-23 และ 26-29 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อ การพัฒนาระบบสมองกลผังตัวบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ขอเชิญชวนท่านสมาชิกบริษัท โรงงานต่างๆ
และผู้ืที่สนใจ สมัครเป็นสมาชิก ATTC ปี 2557 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
รายละเอียดอ่านต่อ>>


วันที่

หลักสูตร

21 ม.ค.2560 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี NEW!!
วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร ราคาสมาชิก 1,500 บาท ทั่วไป 1,700 บาท
1-3 ก.พ.2560 หลักสูตร การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 14001:2015 NEW!!
วิทยากรโดย ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล >> Free


วันที่
หลักสูตร
   ตารางกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจำปี 2559

วันที่
กิจกรรม
โรงเรียน
จำนวน
11,18,25 มีนาคม 2560
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจากชุมชนรอบนิคมฯ
25 คน
รุ่นที่ 1
25 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชน ผู้สนใจทั่วไปจากชุมชนรอบนิคมฯ
30 คน
รุ่นที่ 2
29 กรกฎาคม 2560
โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชน ผู้สนใจทั่วไปจากชุมชนรอบนิคมฯ
30 คน
รุ่นที่ 1
มีนาคม 2560
โครงการสืบสานประเพณีไทย
ในวิสาหกิจชุมชนโก้งโค้ง
1. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
25 คน
รุ่นที่ 2
เมษายน 2560
โครงการสืบสานเยาวชนดนตรีไทย
ในวิสาหกิจชุมชนตคลาดโก้งโค้ง
1. โรงเรียนวัดโพธิ์
25 คน
25 ก.พ - 4,11,18,25 มี.ค
2560
โครงการร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
จ.พระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด
หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานเท่านั้น
20 คน
17,24 มิ.ย. - 1,15,22,29
ก.ค. 2560
โครงการร่วมมือ กศน.อำเภอบางปะอิน กับ
ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
19,26 ส.ค. - 2,9,16,23
ก.ย. 2560
โครงการร่วมมือ กศน.อำเภอบางปะอิน กับ
ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
21,28 ต.ค - 4,11,18 พ.ย.
2560
โครงการร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
จ.พระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด
หลักสูตร ภาษาจีน
1. ผู้ปฏิบัติงานในนิคมไฮเทค
2. นักศึกษา กศน.
3. ผู้สนใจทั่วไป
30 คน
รุ่นที่ 1
7,14,21 มิถุนายน 2560
โครงการ Hi-Tech English Camps 1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
3. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
100 คน
รุ่นที่ 2
5,12,19 กรกฎาคม 2560
โครงการ Hi-Tech English Camps 1. โรงเรียนวัดโพธิ์
2. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว
3. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
4. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
130 คน
รุ่นที่ 3
6,13,20 กันยายน 2560
โครงการ Hi-Tech English Camps 1. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
2. โรงเรียนวัดสามเรือน
3. โรงเรียนวัดทำใหม่
4. โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
130 คน
8 สิงหาคม 2560
โครงการ Hi-Tech Asean Day ครั้งที่ 5 1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
3. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
4. โรงเรียนวัดโพธิ์
5. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
6. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
7. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
8. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
9. โรงเรียนวัดสามเรือน
10. โรงเรียนวัดทำใหม่
11. โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
250 คน
รุ่นที่ 1
6 ธันวาคม 2560
โครงกาารเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
3. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
4. โรงเรียนวัดโพธิ์
5. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
50 คน
รุ่นที่ 2
7 ธันวาคม 2560
โครงกาารเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
2. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
3. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
4. โรงเรียนวัดสามเรือน
6. โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
60 คน
15 ธันวาคม 2560
โครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ครั้งที่ 8 และพิธีมอบทุนการศึกษานิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค
1. โรงเรียนวัดสุคันธาราม
2. โรงเรียนวัดบ้านหว้า
3. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
4. โรงเรียนวัดโพธิ์
5. โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
6. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
7. โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
8. โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
9. โรงเรียนวัดสามเรือน
10. โรงเรียนวัดทำใหม่
11. โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
12. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
600 คนหน้าหลัก l ประวัติ l บริการ l โครงการพิเศษ l ติดต่อเรา

 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0145541000687 โทรศัพท์ 0-3535-0137-8 โทรสาร 0-3535-0136
อีเมล์:  attc_ayutthaya@hotmail.com, attc-training@hotmail.com