พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทภาคเอกชน 5 แห่ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตร SI:Automation system tegration&commissioning
(รุ่นที่2) อบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Designer:
AI data system design for Automation production ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต2 เป็นประธานเปิดงานโครงการ ระยะเวลาอบรม เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร "SI Design; Automation Machinery
and Machanical Design" วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริษัท นิเด็ค โคปาล (ปท.) จำกัด สนับสนุนโครงการโดย
สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร Automation System Integration&Commissionion เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 จำนวน (25 วัน) ณ บริษัททีม
พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร SI Design; Automation Machinery
and Machanical Design เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562 (30 วัน) ณ บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนโครงการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน และ ATTC


สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ ATTC และ มภร.พระนครศรีอยุธยา อบรมสัมมนาในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในหลักสูตร Si Warrior (25 วัน) วิชา Automation system integration&Commissioning
เดือนมกราคม-เมษายน 2562 ณ มภร.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าว
เปิดงาน และ คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติ


ท่านคณบดีและอาจารย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกับ
คุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และคุณวิโรจน์
เฉลิมรัตนาพร ผู้จัดการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจและบริการ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน วันที่ 14 สิงหาคม 2562


วันที่ หลักสูตรประจำเดือน
25 ม.ค.2563 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี
7 ก.พ.2563 หลักสูตร การจัดทำเอกสารสำหรับระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2015
13-14 ก.พ.2563 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
15 ก.พ.2563 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี
18 ก.พ.2563 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด UOC
18-20 ก.พ.2563 หลักสูตร AIAG STATISTICAL PROCESS CONTROL 2nd EDITION
20-21 ก.พ.2563 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
25 ก.พ.2563 หลักสูตร สุดยอดศิลปะการขายยุคโลกาภิวัตน์
25-27 มี.ค.2563 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
28-30 เม.ย.2563 หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ
ISO9001:2015 , IATF16949:2016
13-15 พ.ค.2563 หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม 4.0
   

วันที่ โครงการ จำนวน
7 ก.ย.62 โครงการดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง (รร.วัดโพธิ์แตงใต้) 25 คน
4, 11, 18 ก.ย.62 โครงการ Hi-Tech English Camps รุ่น 4 150 คน
21 ก.ย.62 โครงการดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง (รร.วัดทำเลไทยฯ) 25 คน
5 ต.ค.62 โครงการดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง (รร.ราษฎร์บำรุง) 25 คน
2 พ.ย.62 โครงการดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง (รร.วัดสามกอ) 25 คน
20 พ.ย.62 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 220 คน
13 ธ.ค.62 โครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
และพิธีมอบทุนการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
800 คน
      
 
 
 
 
 
 
 
 


บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com