โครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 11 และพิธีมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค วันที่
18 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก คุณทวิช เตชะนาวากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท
จำกัด และ ประธานบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด กล่าวต้อนรับ และคุณสรัลพัชร  ปะโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,215 คน

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 60 ทุน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม,
โรงเรียนวัดโพธิ์,โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์,โรงเรียนราษฎร์บำรุง, โรงเรียนปราสาททองวิทยา,โรงเรียนวัดขนอน
บ้านกรด, โรงเรียนวัดสุคันธาราม,โรงเรียนวัดสามเรือน,โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง,โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง, โรงเรียน
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์, โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร และโรงเรียนวัดบ้านหว้า  โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
จาก บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
 
วันที่ หลักสูตรประจำเดือน
30-31 มี.ค.2564 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
1-2 เม.ย.2564 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต ..New!!..
21 เม.ย.2564 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015 Requirements ..New!!..
23 เม.ย.2564 หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วน
เพื่อการผลิต (APQP)
..New!!..
24 เม.ย.2564 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธ..New!!..
29-30 เม.ย.2564 หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็คทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB14 ..New!!..
7 พ.ค.2564 หลักสูตร การจัดทำเอกสารสำหรับระบบจัดการคุณภาพ ISO/IEC17025 ..New!!..
11 พ.ค.2564 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
..New!!..
13-14 พ.ค.2564 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิต..New!!..
18-19 พ.ค.2564 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก ..New!!..
22 พ.ค.2564 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธ..New!!..
27-28 พ.ค.2564 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ..New!!..
   

วันที่ โครงการ จำนวน
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
  โครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน
  โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปี2 จำนวน 4 รุ่น 50 คน
  โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชน จำนวน 4 รุ่น 25 คน
  โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง 10 รุ่น 25 คน
  โครงการ Hi-Tech English Camps ปีที่ 13 จำนวน 4 รุ่น 200 คน
  โครงการกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมทักษะพัฒนาครู 4.0 50 คน
  โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 3 400 คน
  โครงการ Art Club ปี 2 60 คน
  โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 30 คน
  โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 30 คน
  โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 11
และมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
800 คน
     


 
 
 
 
 
 
 
 
 


บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com