โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2563
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด โดยท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้ากิจกรรม 291 คน

โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563
ณ ศูน์เทคโนโลยีไฮเทค จำกัด โดยท่านพรพจน์ ัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว
เปิดงาน มีนักเรียนเข้ากิจกรรม 265 คน

โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 3 วันที่ 4 กันยายน 2563
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำหัด โดยได้รับเกียรติจากนายสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนเข้ากิจกรรมา 251 คน

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คณะทำงานปฏิรูป
การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบัติ ระดับ 2
ขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอดีต ผอ.โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย คุณมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร ศึกษานิเทศก์ สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 คุณนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการ และ คุณธนิศร์ คล่องณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.ไฟน์เท็ค จำกัด กล่าวแสดงความยินดี

การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท พี เค ไฟน์เท็ค จำกัด
และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

พิธีเปิดการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 4 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ความร่วมมือระหว่างบริษัท พี เค ไฟน์เท็ค จำกัดและ
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

ความร่วมมือระหว่าง บริษัทพี่.เค.ไฟน์เท็ค จำกัด และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด พิธีเปิด
การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบ
อัตโนมัติ รุ่นที่ 5 วันที่ 29-31พฤษภาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีโครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บจก.ไทยแอดวานซ์ เซ็นเตอร์ และ ATTC จัดอบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5,10-11,18-19, 25-26 สิงหาคม
และ 1-2 กันยายน 2563 (10 วัน) ณ บริษัท ไดซิน จำกัด

โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic)
หลักสูตร Automation วิทยากรโดย อ.มนูญ เหล็กไหล ณ บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด วันที่ 30 กรกฎาคม และ 10-11,13-14 สิงหาคม 2563 (5 วัน)

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ งบประมาณปี2563
หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5,10-11,18-19,25,26 สิงหาคม,
1-2 กันยายน 2563 (10 วัน) ณ บริษัท ไดซิน จำกัด

โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic)
อบรมหลักสูตร การพัฒนาและยกระดับบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Electronics)
วันที่ 30-31 สิงหาคม 1-2 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร Automation System Integration&
Commissionion เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 จำนวน (25 วัน) ณ บริษัททีม พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
อำเภอธัญบุรี


เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร SI Design; Automation Machinery
and Machanical Design เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562 (30 วัน) ณ บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนโครงการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน และ ATTC


สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ ATTC และ มภร.พระนครศรีอยุธยา อบรมสัมมนาในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในหลักสูตร Si Warrior (25 วัน) วิชา Automation system integration&Commissioning
เดือนมกราคม-เมษายน 2562 ณ มภร.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าว
เปิดงาน และ คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติ


ท่านคณบดีและอาจารย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี เยี่ยมชมและร่วมหารือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกับคุณวรินทร์
รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และคุณวิโรจน์ เฉลิมรัตนาพร
ผู้จัดการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจและบริการ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน วันที่ 14 สิงหาคม 2562

วันที่ หลักสูตรประจำเดือน
  ..New!
  ..New!
  ..New!
  ..New!
  ..New!
  ..New!
   

วันที่ โครงการ จำนวน
11 ม.ค.2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
พ.ค.ธ.ค.2563 โครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน
พ.ค.-ก.ย.2563 โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปี2 จำนวน 4 รุ่น 50 คน
ก.พ.-ต.ค.2563 โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชน จำนวน 4 รุ่น 25 คน
มิ.ย.-พ.ย.2563 โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง 10 รุ่น 25 คน
มิ.ย.-ก.ย.2563 โครงการ Hi-Tech English Camps ปีที่ 13 จำนวน 4 รุ่น 200 คน
5 ส.ค. 2563 โครงการกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมทักษะพัฒนาครู 4.0 50 คน
6 ส.ค. 2563 โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 3 400 คน
ก.ย.2563 โครงการ Art Club ปี 2 60 คน
ก.ค.2563 โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 30 คน
พ.ย.2563 โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 30 คน
18 ธ.ค.2563 โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 11
และมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
800 คน
     


 
 
 
 
 
 
 
 
 


บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com