รวมภาพกิจกรรม IN-HOUSE ปี 2563

 


การอบรมสัมมนาหลักสูตร เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เมกกะฟิล จำกัด โดย อ.วิรัตน์ นิโครธานนท์ และ
อ.สุนทร หาญณรงค์ 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com