รวมภาพกิจกรรม IN-HOUSE ปี 2562ภาพการอบรม หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 8 มิถุนายน 2562
ของ บริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จํากัด วิทยากรโดย อ.สุทิน เมธสาร
ภาพการอบรม หลักสูตร จป.หัวหน้างาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ของ
บริษัท เชนน์ เฟอร์นิเจอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.ชัชวาล มะพล

การอบรม หลักสูตร เทคนิคการป้องกันการผิดพลาดในกระบวนการผลิต Pokayoke ให้กับ
บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วิทยากรโดย
อ.วิรัช นิโครธานนท์
ภาพการอบรมของ บริษัท บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด หลักสูตร
การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วิทยากรโดย อ.สุทิน
เมธสาร

ภาพการอบรม หลักสูตร ISO ISO14001:2015 ให้กับ บริษัท โทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ภาพการอบรมภายใน บริษัท สยาม มิยาม่า อิเล็กทริค จำกัด ในหลักสูตร จป.หัวหน้างาน
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อ.สุนทร หาญณรงค์ 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com