รวมภาพกิจกรรม IN-HOUSE ปี 2562ภาพการอบรม หลักสูตร ISO ISO14001:2015 ให้กับ บริษัท โทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ภาพการอบรมภายใน บริษัท สยาม มิยาม่า อิเล็กทริค จำกัด ในหลักสูตร จป.หัวหน้างาน
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อ.สุนทร หาญณรงค์ 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com