รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ บริษัท พี.เค.ไฟน์เท็ค จำกัด


การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2563 ได้รับเกียรติ
จากท่านคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการ และ คุณธนิศร์ คล่องณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.ไฟน์เท็ค จำกัด กล่าวแสดงความยินดี


การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท พี เค ไฟน์เท็ค จำกัด และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี


การอบรม Online โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 4 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี


ความร่วมมือระหว่าง บริษัท พี่.เค.ไฟน์เท็ค จำกัด และบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
จำกัด พิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ SI WARRIOR ในการพัฒนา
อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 5 วันที่ 29-31พฤษภาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com