รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือกับ บริษัท เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ จำกัด


การหารือกิจกรรมระดมความคิด (Focus Group) เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 18
พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายในอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสายการผลิตได้มีความรู้ความ
เข้าใจและต่อยอดสู่การเป็น SI (System Integrator) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอุต-
สาหกรรม 4.0 และบริบทด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน


การหารือกิจกรรมระดมความคิด (Focus Group) เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 25
พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายในอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสายการผลิตได้มีความรู้ความ
เข้าใจและต่อยอดสู่การเป็น SI (System Integrator) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอุต-
สาหกรรม 4.0 และบริบทด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน


การอบรมหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Smart Green Lean - Sigma)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชา พลเสน คณบดีคณะ
ครุศาตาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงาน คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ จำกัด ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา


การหารือกิจกรรมระดมความคิด (Focus Group) เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 1
มิถุนายน 2565 ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายในอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสายการผลิตได้มีความรู้ความ
เข้าใจและต่อยอดสู่การเป็น SI (System Integrator) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอุต-
สาหกรรม 4.0 และบริบทด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน


ภาพการอบรมหลักสูตรการบริหารและการจัดการเครื่องมือวัด วันที่ 15 มิถภุนายน 2565
วิทยากร อ.ยุธพงษ์ ชำนินวล ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยา โดย ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิด และคุณธนรัชต์ คล่องณรงค์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท
เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ จำกัด กล่าวแสดงความยินดี ณ ATTC


โครงการความร่วมมือระหว่างบจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา บจก.เน็กซ์เจน คอน
ซัลแทนท์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ กิจกรรมการบริหารทีมบนความ
หลากหลาย Generation วันที่ 8 สิงหาคม 2565 วิทยากร ดร.รณพรหม ซุนงาม กรรมการผู้จัด
การ บจก.จีเนียส โด้ซซิ่ง เซ็นเตอร์ ้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธาน และ คุณชนาภา  เจริญวานิช ผช.ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม
บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา กล่าวต้อนรับ 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com