รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564


ภาพการอบรม หลักสูตร PLC and Industrial Internet of Thinks (IIOT) สำหรับผู้ปรกอบการ
วันที่ 25-26 มีนาคม 1-2,8-9,22-23,29-30 เมษายน 2564 (10 วัน) โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท
TDS Technology (Thailand)
ณ ATTC ได้รับเกียรติจาก คุณบงกช แจ่มทวี ประธานอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิด และคุณสุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0"

ภาพพิธีเปิดอบรบ Online กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร Motion
Control for Robot (Online) วันที่ 13-15,20-22,27-29 พฤษภาคม 2,4-5,10-12,17-19,23-26,29-30
มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2564 (25 วัน) เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ
สถาบันไฟฟ้าฯ กับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

ภาพการเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Online)
ในวันที่ 31 พฤษภาคม, 1,7-9,14-15,21-23 มิถุนายน 2564 (10 วัน) โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดอบรม เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยาจำกัด

เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หลักสูตร Programmable Logic Control (PLC) วันที่ 5-6-7 มถุนายน 2564
(Online)
ณ สมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดอบรมโครงการ และบรรยายพิเศษ


ภาพเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรไฟฟ้าและอิเล็กทรอ
นิกส์อัจฉริยะ หลักสูตร Smart Electronic ด้วย IOT วันที่ 5-6,12 มิถุนายน 2564 (Online) โดย
ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ทั่วไปอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และนิสัยอุตสาหกรรม

ภาพการเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก
ทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม (Smart Factory 4.0)
วันที่ 9-10-11 มิถุนายน 2564 (Online) โดย ผช.ศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ รองคณบดีคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กล่าวเปิด และ คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เน็กซ์ เจน คอนซัลแทนท์ จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

ภาพเปิดอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม (Smart Factory 4.0)
วันที่ 16-17-18 มิถุนายน 2564 (Online) ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดอบรมโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การารเตรียมความพร้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

ภาพการเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ (Application of
PLC to Control Automation Machines) วันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2564 (Online)
วิทยากรโดย รศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ได้รับเกียรติจาก
ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าฯ กล่าวเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ


 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com