รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564


ภาพการอบรม หลักสูตร PLC and Industrial Internet of Thinks (IIOT) สำหรับผู้ปรกอบการ
วันที่ 25-26 มีนาคม 1-2,8-9,22-23,29-30 เมษายน 2564 จำนวน 10 วัน โดยวิทยากรจากบริษัท
TDS Technology (Thailand)
ณ ATTC ได้รับเกียรติจาก คุณบงกช แจ่มทวี ประธานอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณสุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่าย
อุตสาหกรรมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 4.0"

 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com