รายการหลักสูตรอบรม    

ที่ วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป เอกสาร ใบสำรองที่นั่ง
1 22 ม.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
2 27-28 ม.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000
             
3 8 ก.พ.2565 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
4 10-11 ก.พ.2565 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
5 18 ก.พ.2565 หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วน
เพื่อการผลิต (APQP and PPAP)
1,800 2,000
6 22-23 ก.พ.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม (Proportional and Servo Hydraulic) 3,200 3,500
7 24-25 ก.พ.2565 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1,800 2,000
8 26 ก.พ.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
             
9 8 มี.ค.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 2,000 2,200
10 10-11 มี.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต
(AIAG VDA FMEA 1st Edition)
2,800 3,200
11 15-16 มี.ค.2565 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
12 17 มี.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์อย่างมีระบบ 1,500 1,700
13 19 มี.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
14 22 มี.ค.2565 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Uncertainty of Calibration)
2,000 2,200
15 24-25 มี.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000
16 26 มี.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) 1,500 1,700
17 29 มี.ค.2565 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q 1,500 1,700
18 30-31มี.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 1,800 2,000
             
19 8 เม.ย.2565 หลักสูตร การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
20 19-20 เม.ย.2565 หลักสูตร ระบบไฮครอลิกอุตสาหกรรม (Industrial Hydraulic System) 3,200 3,500
21 21 เม.ย.2565 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
22 23 เม.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
23 26 เม.ย.2565 หลักสูตร การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 2,000 2,200
24 28-29 เม.ย.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis ด้วยโปรแกรม MiniTab
(AIAG MAS 4th Edition)
2,800 3,200
             
25 10 พ.ค.2565 หลักสูตร การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์กร .New!!.. 1,500 1,700
26 12-13 พ.ค.2565 หลักสูตร ข้อกำหนเและดารประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ .New!!..
(AIAG SPC 2nd Edition)
2,800 3,200
27 18-19 พ.ค.2565 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก .New!!.. 2,800 3,200
28 21 พ.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) .New!!.. 1,500 1,700
29 24 พ.ค.2565 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
30 24 พ.ค.2565 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ (Die Improvement) .New!!.. 2,000 2,200
31 26-27 พ.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน .New!!.. 1,800 2,000
32 28 พ.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) .New!!.. 1,500 1,700
33 31 พ.ค.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ .New!!.. 2,000 2,200
             
34 2 มิ.ย.2565 หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วน
เพื่อการผลิต
1,800 2,000    
35 7-8 มิ.ย.2565 หลักสูตร มอเตอร์ไฟฟ้าและการขับดคลื่อน (Electric Motor and Drives) 3,200 3,500    
36 10 มิ.ย.2565 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Uncertainty of Calibration)
2,000 2,200    
37 15-16 มิ.ย.2565 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 2,800 3,000    
38 18 มิ.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700    
39 21 มิ.ย.2565 หลักสูตร การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ 2,000 2,200    
40 23-24 มิ.ย.2565 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1,800 2,000    
41 28 มิ.ย.2565 หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุค 4.0 1,500 1,700    
42 29-30 มิ.ย.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 1,800 2,000    
             
43 7-8 ก.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต
(AIAG VDA FMEA 1st Edition)
2,800 3,200    
44 19 ก.ค.2565 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700    
45 20-21 ก.ค.2565 หลักสูตร ระบบนิวเมติกอุตสาหกรรม (Industrial Pneumatic System) 3,200 3,500    
46 22 ก.ค.2565 หลักสูตร การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 2,000 2,200    
47 23 ก.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700    
48 26-27 ก.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000    
49 30 ก.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) 1,500 1,700    
             
50 10-11 ส.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis ด้วยโปรแกรม MiniTab
(AIAG MAS 4th Edition)
2,800 3,200    
51 16-17 ส.ค.2565 หลักสูตร ระบบไฮโครอลิกอุตสาหกรรม (Industrial Hydraulic System) 3,200 3,500    
52 18 ส.ค.2565 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q 1,500 1,700    
53 20 ส.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700    
54 25-26 ส.ค.2565 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200    
55 30 ส.ค.2565 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ (Die Improvement) 2,000 2,200    
56 31 ส.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์อย่างมีระบบ 1,500 1,700    
             
57 1-2 ก.ย.2565 หลักสูตร ข้อกำหนเและดารประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ
(AIAG SPC 2nd Edition)
2,800 3,200    
58 7 ก.ย.2565 หลักสูตร การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700    
59 9 ก.ย.2565 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Uncertainty of Calibration)
2,000 2,200    
60 13-14 ก.ย.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม (Proportional and Servo Hydraulic) 3,200 3,500    
61 15 ก.ย.2565 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700    
62 17 ก.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700    
63 22-23 ก.ย.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000    
64 24 ก.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) 1,500 1,700    
65 27 ก.ย.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 2,000 2,200    
66 29-30 ก.ย.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 1,800 2,000    
             
67 5-6 ต.ค.2565 หลักสูตร มอเตอร์ไฟฟ้าและการขับดคลื่อน (Electric Motor and Drives) 3,200 3,500    
68 7 ต.ค.2565 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700    
69 11-12 ต.ค.2565 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700    
70 19 ต.ค.2565 หลักสูตร การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ 2,000 2,200    
71 21 ต.ค.2565 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700    
72 22 ต.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700    
73 26 ต.ค.2565 หลักสูตร การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์กร 1,500 1,700    
74 27-28 ต.ค.2565 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1,800 2,000    
             
75 3-4 พ.ย.2565 หลักสูตร ระบบนิวเมติกอุตสาหกรรม (Industrial Pneumatic System) 3,200 3,500    
76 9-10 พ.ย.2565 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 2,800 3,000    
77 15 พ.ย.2565 หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุค 4.0 1,500 1,700    
78 16 พ.ย.2565 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700    
79 18 พ.ย.2565 หลักสูตร การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 2,000 2,200    
80 19 พ.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700    
81 22 พ.ย.2565 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ (Die Improvement) 2,000 2,200    
82 24-25 พ.ย.2565 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200    
83 26 พ.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) 1,500 1,700    
84 29-30 พ.ย.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000    
             บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com