รายการหลักสูตรอบรม    

ที่ วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป เอกสาร ใบสำรองที่นั่ง
1 22 ม.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
2 27-28 ม.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000
             
3 8 ก.พ.2565 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
4 10-11 ก.พ.2565 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
5 18 ก.พ.2565 หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วน
เพื่อการผลิต (APQP and PPAP)
1,800 2,000
6 22-23 ก.พ.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม (Proportional and Servo Hydraulic) 3,200 3,500
7 24-25 ก.พ.2565 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1,800 2,000
8 26 ก.พ.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
             
9 8 มี.ค.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 2,000 2,200
10 10-11 มี.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต
(AIAG VDA FMEA 1st Edition)
2,800 3,200
11 15-16 มี.ค.2565 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
12 17 มี.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์อย่างมีระบบ 1,500 1,700
13 19 มี.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
14 22 มี.ค.2565 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Uncertainty of Calibration)
2,000 2,200
15 24-25 มี.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000
16 26 มี.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) 1,500 1,700
17 29 มี.ค.2565 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q 1,500 1,700
18 30-31มี.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 1,800 2,000
             
19 8 เม.ย.2565 หลักสูตร การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
20 19-20 เม.ย.2565 หลักสูตร ระบบไฮครอลิกอุตสาหกรรม (Industrial Hydraulic System) 3,200 3,500
21 21 เม.ย.2565 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
22 23 เม.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
23 26 เม.ย.2565 หลักสูตร การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 2,000 2,200
24 28-29 เม.ย.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis ด้วยโปรแกรม MiniTab
(AIAG MAS 4th Edition)
2,800 3,200
             
25 10 พ.ค.2565 หลักสูตร การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์กร 1,500 1,700
26 12-13 พ.ค.2565 หลักสูตร ข้อกำหนเและดารประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ
(AIAG SPC 2nd Edition)
2,800 3,200
27 18-19 พ.ค.2565 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
28 21 พ.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
29 24 พ.ค.2565 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
30 24 พ.ค.2565 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ (Die Improvement) 2,000 2,200
31 26-27 พ.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000
32 28 พ.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) 1,500 1,700
33 31 พ.ค.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 2,000 2,200
             
34 2 มิ.ย.2565 หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วน
เพื่อการผลิต
1,800 2,000    
35 7-8 มิ.ย.2565 หลักสูตร มอเตอร์ไฟฟ้าและการขับดคลื่อน (Electric Motor and Drives) 3,200 3,500
36 15-16 มิ.ย.2565 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 2,800 3,000
37 18 มิ.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
38 23-24 มิ.ย.2565 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1,800 2,000
39 29-30 มิ.ย.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 1,800 2,000
             
40 11-12 ก.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต
(AIAG VDA FMEA 1st Edition)
2,800 3,200
41 19 ก.ค.2565 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700
42 20-21 ก.ค.2565 หลักสูตร ระบบนิวเมติกอุตสาหกรรม (Industrial Pneumatic System) 3,200 3,500
43 22 ก.ค.2565 หลักสูตร การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 2,000 2,200
44 23 ก.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
45 26-27 ก.ค.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000
46 30 ก.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) 1,500 1,700
             
47 8-9 ส.ค.2565 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1,800 2,000
48 10-11 ส.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis ด้วยโปรแกรม MiniTab
(AIAG MAS 4th Edition)
2,800 3,200
49 16-17 ส.ค.2565 หลักสูตร ระบบไฮโครอลิกอุตสาหกรรม (Industrial Hydraulic System) 3,200 3,500
50 18 ส.ค.2565 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q 1,500 1,700
51 20 ส.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
52 22-23 ส.ค.2565 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
53 30 ส.ค.2565 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ (Die Improvement) 2,000 2,200
54 31 ส.ค.2565 หลักสูตร การวิเคราะห์อย่างมีระบบ 1,500 1,700
             
55 1-2 ก.ย.2565 หลักสูตร ข้อกำหนเและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ .New!!..
(AIAG SPC 2nd Edition)
2,800 3,200
56 7 ก.ย.2565 หลักสูตร การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ .New!!.. 1,500 1,700
57 9 ก.ย.2565 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด .New!!..
(Uncertainty of Calibration)
2,000 2,200
58 13-14 ก.ย.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม (Proportional and Servo Hydraulic) 3,200 3,500
59 15 ก.ย.2565 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 .New!!.. 1,500 1,700
60 17 ก.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) .New!!.. 1,500 1,700
61 27 ก.ย.2565 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ .New!!.. 2,000 2,200
             
62 5-6 ต.ค.2565 หลักสูตร มอเตอร์ไฟฟ้าและการขับดคลื่อน (Electric Motor and Drives) 3,200 3,500
63 7 ต.ค.2565 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
64 11-12 ต.ค.2565 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
65 19 ต.ค.2565 หลักสูตร การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ 2,000 2,200
66 21 ต.ค.2565 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
67 22 ต.ค.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700
68 26 ต.ค.2565 หลักสูตร การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์กร 1,500 1,700
             
69 3-4 พ.ย.2565 หลักสูตร ระบบนิวเมติกอุตสาหกรรม (Industrial Pneumatic System) 3,200 3,500    
70 9-10 พ.ย.2565 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 2,800 3,000    
71 15 พ.ย.2565 หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุค 4.0 1,500 1,700    
72 16 พ.ย.2565 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700    
73 18 พ.ย.2565 หลักสูตร การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 2,000 2,200    
74 19 พ.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบนั่ง) 1,500 1,700    
75 22 พ.ย.2565 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ (Die Improvement) 2,000 2,200    
76 24-25 พ.ย.2565 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200    
77 26 พ.ย.2565 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี (แบบยืน) 1,500 1,700    
78 29-30 พ.ย.2565 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1,800 2,000    
             
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com